with love from Ukraine

Kushtet e përdorimit

Përditësimi i fundit: Mars, 5, 2021

Kur përdorni pilgway.com dhe 3dcoat.com, ju jeni dakord me të gjitha rregullat në këtë faqe.

Pilgway.com, 3dcoat.com ose "ne", "ne", "jonë" do të thotë

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar "Pilgway",

regjistruar në Ukrainë me nr. 41158546

zyra 41, 54-A, rruga Lomonosova, 03022

Kiev, Ukrainë

Nëse nuk jeni dakord me këto kushte ose ndonjë pjesë të këtyre kushteve, nuk duhet të përdorni këtë faqe interneti ose softuerin tonë.

Këto Kushte Përdorimi janë ligjërisht të detyrueshme midis jush dhe Pilgway LLC.

1 . PËRKUFIZIMET

1.1. "Program kompjuterik" nënkupton rezultatin e programimit kompjuterik në formën e programit kompjuterik aplikativ dhe komponentëve të tij dhe do të përfshijë, por pa u kufizuar në secilën nga sa vijon: 3DCoat, 3DCoatTextura, 3DCoatPrint (shkurt nga 3DCoat për printim 3d), të cilat do të përfshijnë versione për Windows, Sistemet operative Mac OS, Linux si dhe versionet beta të disponueshme për publikun ose për një numër të kufizuar përdoruesish, dhe çdo softuer tjetër të listuar në https://pilgway.com, https://3dcoat.com ose i disponueshëm për shkarkim në këto faqe interneti ose përmes http://3dcoat.com/forum/. Skedari/çelës serik ose i regjistrimit për aktivizimin e licencës ndërsa është një pjesë e softuerit nuk konsiderohet "Software" sipas këtyre Kushteve të Përdorimit.

1.2. "Shërbimi" është ajo që ju merrni kur përdorni faqet tona të internetit duke përfshirë aksesin në llogarinë tuaj, ruajtjen e çelësave të regjistrimit, historikun e ngarkimit dhe më shumë, të propozuara dhe të disponueshme për blerje ose pa pagesë nga Pilgway LLC në faqet e internetit https://pilgway.com dhe https://3dcoat.com.

1.3. "Licencë" do të thotë leja për të përdorur Softuerin në një mënyrë dhe brenda objektit të përcaktuar në këtë Marrëveshje, qoftë me tarifë ose pa pagesë. Leja është e vlefshme nëse ndiqni kushtet e përshkruara në një licencë të tillë (të përfshira në çdo kopje të Softuerit dhe të shfaqura përpara instalimit).

2. REGJISTRIMI DHE QASJA E LLOGARISË

2.1. Për të shkarkuar Softuerin ose për të përdorur Shërbimet, fillimisht duhet të regjistroheni për një llogari në https://pilgway.com (Llogaria) ose të lidhni llogarinë tuaj ekzistuese të Google ose Facebook me llogarinë tuaj në https://pilgway.com.

2.2. Ju duhet të siguroni qasjen në llogarinë tuaj kundër palëve të treta dhe t'i mbani konfidenciale të gjitha të dhënat e autorizimit (përdorni fjalëkalime të forta dhe softuer sigurie për të mbrojtur kompjuterin ose pajisjen tuaj celulare nga çdo rrjedhje e të dhënave). https://Pilgway.com do të supozojë se të gjitha veprimet e ndërmarra nga llogaria juaj pasi të keni hyrë me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj janë të autorizuara dhe të mbikëqyrura nga ju. Veprimet tuaja nga llogaria juaj janë ligjërisht të detyrueshme.

2.3. Llogaria nuk mund të transferohet ose caktohet.

3. PËRDORIMI I SOFTWAREVE

3.1. Në këtë mënyrë ju jepet një licencë jo-ekskluzive, e caktueshme, mbarëbotërore për:

3.1.1. Përdorni Softuerin sipas kushteve të tij të licencimit (ju lutemi referojuni Marrëveshjes së Licencës së Përdoruesit Fundor bashkangjitur çdo kopjeje në paketën e instalimit të këtij Softueri);

3.2. Të gjitha përdorimet e tjera nuk lejohen (përfshirë por pa u kufizuar në përdorimin personal ose jokomercial).

3.3. Ju mund të përdorni një kopje të Softuerit plotësisht funksional pa pagesë brenda një kohe të kufizuar prej 30 ditësh (30 DITË PROVIMI).

3.4. Licenca juaj mund të revokohet në rast se zbulojmë se ju përdorni softuerin tonë në kundërshtim me ligjin ose licencën. Licenca juaj do të revokohet nëse zbulojmë se ju po shkelni Licencën ose këto Kushte të Përdorimit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, hakimet dhe mashtrimet për cilindo prej softuerit tonë. Licenca juaj mund të pezullohet për shkak të kërkesave të ligjit ose forcës madhore.

4. TARIFA DHE PAGESA

4.1. Përdorimi i softuerit dhe i disa shërbimeve mund të jetë për pagesë. Shuma dhe kushtet e pagesës përshkruhen në faqen përkatëse në faqen tonë të internetit. Nëse keni pyetje ose nuk jeni të sigurt për kushtet, ju lutemi kontaktoni fillimisht mbështetjen tonë.

4.2. Të gjitha shitjet përpunohen nga PayPro Global në faqen e tyre të internetit përkatëse.

4.3. Jeni të autorizuar për një rimbursim të plotë brenda 30 ditëve nga pagesa me kusht që të mos jetë shkelur licenca.

4.4. Në rast se keni blerë numrin serial ose kodin e regjistrimit nga një palë e tretë në një faqe tjetër interneti (jo përmes faqes së internetit www.pilgway.com ose www.3dcoat.com), ju lutemi kontaktoni palën e tretë për një politikë rimbursimi. Pilgway LLC mund dhe nuk do të jetë në gjendje të rimbursojë pagesën nëse keni blerë numrin serial ose kodin e regjistrimit nga një palë e tretë jo përmes faqes së internetit www.pilgway.com ose www.3dcoat.com.

4.5. www.pilgway.com dhe 3dcoat.com mund të bëjnë ndryshime në çdo softuer ose shërbim, ose në çmimet e zbatueshme për çdo softuer ose shërbim të tillë, në çdo kohë, pa paralajmërim.

5. PRONËSIA INTELEKTUALE. FURNIZIMI I PRODUKTIT softuerik

5.1. Softueri është pronë ekskluzive intelektuale e Andrew Shpagin dhe bashkëpronarëve të tjerë në emër të të cilëve Andrew Shpagin vepron në këto Kushte Përdorimi (në tekstin e mëtejmë "Andrew Shpagin"). Softueri mbrohet nga ligjet ndërkombëtare për të drejtat e autorit. Kodi i Softuerit është sekret tregtar i vlefshëm i Andrew Shpagin.

5.2. Markat, logot, emrat tregtarë, emrat e domeneve dhe markat e çdo Andrew Shpagin janë pronë e Andrew Shpagin.

5.3. Softueri nënlicensohet nga Pilgway LLC në bazë të marrëveshjes së licencës midis Pilgway LLC dhe Andrew Shpagin.

5.4. Numri serial, skedari i licencës ose kodi i regjistrimit është një pjesë e kodit të softuerit që është një produkt i veçantë (produkt softuer) dhe ofrohet si një softuer i veçantë.

5.4.1. Numrat serialë, skedarët e licencës ose kodet e regjistrimit mund t'ju shiten dhe t'ju ofrohen nga rishitësi i autorizuar nëpërmjet faqes së internetit www.pilgway.com ose www.3dcoat.com.

5.4.2. Numri serial, skedari i licencës ose kodi i regjistrimit nëse blihen ligjërisht mund t'i shiten nga ju çdo pale.

5.4.3. Numri serial, skedari i licencës ose kodi i regjistrimit korrespondon me një licencë të caktuar dhe qëllimi i licencës duhet të ndiqet rreptësisht.

5.5. Nëse keni ndonjë problem me aktivizimin e numrit serial ose kodit të regjistrimit të blerë nga një palë e tretë, ju lutemi kontaktoni support@pilgway.com ose support@3dcoat.com .

6. KUFIZIMET; TË MITUR

6.1. Ju nuk mund të përdorni faqet tona të internetit (www.pilgway.com dhe www.3dcoat.com), as Softuerin nëse jeni nën 16 vjeç, përveç nëse na dërgoni pëlqimin tuaj të verifikueshëm prindëror në support@pilgway.com ose support@ 3dcoat.com .

6.2. Ju nuk mund të përpiqeni të nxirrni kodin burimor të Softuerit duke e çmontuar ose me ndonjë mjet tjetër.

6.3. Ju nuk mund ta përdorni Softuerin për qëllime komerciale për përfitimin tuaj, përveç nëse Licenca e Softuerit e lejon qartë një aktivitet të tillë. Për ta bërë të qartë, qëllimi tregtar përfshin çdo punë sipas një kontrate qoftë me pagesë apo pa pagesë.

6.4. Ju pranoni të pajtoheni me të gjitha ligjet dhe rregulloret e zbatueshme të importit/eksportit. Ju pranoni të mos eksportoni ose caktoni Softuerin dhe Shërbimet për subjekte ose individë ose vende kundër të cilave janë vendosur sanksione ose ndaj të cilave eksportet janë të kufizuara në kohën e eksportimit nga qeveria e Shteteve të Bashkuara, Japonisë, Australisë, Kanadasë, vendeve të Komunitetit Evropian ose Ukrainës. Ju përfaqësoni dhe garantoni se nuk jeni të vendosur në, nën kontrollin, ose një shtetas ose rezident i ndonjë vendi, subjekti ose individi të tillë të ndaluar.

7. PËRMBAJTJA E GENERUAR NGA PËRDORIMI

7.1. Ju mund të ngarkoni përmbajtjen tuaj (e cila mund të përfshijë, për shembull, foto, tekst, mesazhe, informacione dhe/ose lloj tjetër përmbajtjeje) ("Përmbajtja e përdoruesit") duke përdorur llogarinë tuaj.

7.2. Ju premtoni se (1) ju zotëroni ose keni të drejtën të postoni një përmbajtje të tillë të përdoruesit dhe (2) kjo përmbajtje e përdoruesit nuk cenon asnjë të drejtë tjetër dhe ligjin në fuqi, ose të drejtat e pronësisë intelektuale.

7.3. Ne mund të monitorojmë dhe rishikojmë përmbajtjen e përdoruesit, por nuk kemi asnjë detyrim. Ne rezervojmë të drejtën për të hequr ose çaktivizuar qasjen në çdo përmbajtje të përdoruesit për ndonjë arsye ose asnjë arsye, duke përfshirë përmbajtjen e përdoruesit që, sipas gjykimit tonë, shkel këto Kushte të Përdorimit. Ne mund të ndërmarrim një veprim të tillë pa njoftim paraprak për ju ose ndonjë palë të tretë.

7.4. Ju jeni vetëm përgjegjës për të gjithë përmbajtjen tuaj të përdoruesit. Ju pranoni që nëse dikush paraqet një pretendim kundër www.pilgway.com ose www.3dcoat.com në lidhje me përmbajtjen tuaj (përmbajtjen e përdoruesit) sipas ligjit vendas, ju do të dëmshpërbleni dhe mbani www.pilgway.com dhe/ose www.3dcoat.com i padëmshëm nga dhe kundër të gjitha dëmeve, humbjeve dhe shpenzimeve të çdo lloji (përfshirë tarifat dhe kostot e arsyeshme të avokatit) që rrjedhin nga një kërkesë e tillë.

8. MOFIMI. KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

8.1. Softueri ofrohet siç është me të gjitha defektet dhe defektet. Andrew Shpagin ose Pilgway LLC nuk do të jenë përgjegjës ndaj jush për asnjë humbje, dëmtim ose dëm.

8.2. Në asnjë rast www.pilgway.com dhe as 3dcoat.com nuk do të jenë përgjegjës për dëmet indirekte, dëmet pasuese, fitimet e humbura, kursimet e humbura ose dëmet nëpërmjet ndërprerjes së biznesit, humbjes së informacionit të biznesit, humbjes së të dhënave ose ndonjë humbje tjetër monetare në lidhje me çdo pretendim, dëmtim ose procedim tjetër që rrjedh nga kjo marrëveshje, duke përfshirë - pa kufizim - përdorimin tuaj, mbështetjen në, aksesin në faqet e internetit www.pilgway.com dhe 3dcoat.com, Softuerin ose ndonjë pjesë të tij, ose çdo të drejtë të dhënë për ju më poshtë, edhe nëse jeni këshilluar për mundësinë e dëmeve të tilla, pavarësisht nëse veprimi bazohet në kontratë, dëmshpërblim (përfshirë neglizhencën), shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale ose ndryshe.

8.3. Në rast të forcës madhore www.pilgway.com dhe 3dcoat.com nuk kërkohet kurrë të kompensojnë dëmet e pësuar nga ju. Forca madhore përfshin, ndër të tjera, ndërprerjen ose mosdisponueshmërinë e internetit, infrastrukturën e telekomunikacionit, ndërprerjet e energjisë, trazirat, bllokimet e trafikut, grevat, ndërprerjet e kompanive, ndërprerjet në furnizim, zjarret dhe përmbytjet.

8.4. Ju zhdëmtoni www.pilgway.com dhe 3dcoat.com kundër të gjitha pretendimeve që lindin nga ose në lidhje me këtë marrëveshje dhe përdorimin e Softuerit ose Shërbimit.

9. PERIUDHA E VLEFSHMËRISË

9.1. Këto Kushte Përdorimi hyjnë në fuqi sapo të regjistroni për herë të parë një llogari. Marrëveshja mbetet në fuqi derisa Llogaria juaj të përfundojë.

9.2. Ju mund të mbyllni llogarinë tuaj në çdo kohë.

9.3. www.pilgway.com dhe 3dcoat.com kanë të drejtë të bllokojnë përkohësisht Llogarinë tuaj ose të mbyllin Llogarinë tuaj:

9.3.1. nëse www.pilgway.com ose 3dcoat.com zbulojnë sjellje të paligjshme ose të rrezikshme;

9.3.2. në rast të shkeljes së këtyre Kushteve të Përdorimit.

9.4. www.pilgway.com dhe 3dcoat.com nuk janë përgjegjës për ndonjë dëm që mund të pësoni nga përfundimi i Llogarisë ose abonimi në përputhje me Nenin 6 KUFIZIMET; TË MITUR.

10. NDRYSHIMET E KUSHTEVE

10.1. www.pilgway.com dhe 3dcoat.com mund t'i ndryshojnë këto Kushte përdorimi si dhe çdo çmim në çdo kohë.

10.2. www.pilgway.com dhe 3dcoat.com do të njoftojnë ndryshime ose shtesa nëpërmjet shërbimit ose në faqet e internetit.

10.3. Nëse nuk dëshironi të pranoni një ndryshim ose shtesë, mund ta përfundoni marrëveshjen kur ndryshimet të hyjnë në fuqi. Përdorimi i www.pilgway.com dhe 3dcoat.com pas datës së hyrjes në fuqi të ndryshimeve do të përbëjë pranimin tuaj të ndryshimeve ose të kushteve të shtuara të përdorimit.

10.4. www.pilgway.com dhe 3dcoat.com kanë të drejtë t'i caktojnë të drejtat dhe detyrimet e saj sipas kësaj marrëveshjeje një pale të tretë si pjesë e blerjes së www.pilgway.com ose 3dcoat.com ose aktiviteteve të lidhura me biznesin.

11. PRIVATIA DHE TË DHËNAT PERSONALE

11.1. Ju lutemi referojuni politikës sonë të privatësisë në https://3dcoat.com/privacy/ për më shumë detaje rreth mënyrës se si ne mbledhim, ruajmë dhe përpunojmë të dhënat tuaja personale.

11.2. Politika jonë e privatësisë është një pjesë integrale e kësaj Marrëveshjeje dhe do të konsiderohet e përfshirë këtu.

12. LIGJI QEFTUES; ZGJIDHJEN E KONTESTEVE

12.1. Ligji ukrainas zbatohet për këtë marrëveshje.

12.2. Me përjashtim të masës së përcaktuar ndryshe nga ligji i zbatueshëm i detyrueshëm, të gjitha mosmarrëveshjet që lindin në lidhje me Softuerin ose Shërbimet do të sillen përpara gjykatës kompetente ukrainase me bazë në Kiev, Ukrainë.

12.3. Për çdo klauzolë në këto Kushte Përdorimi që kërkon që një deklaratë duhet të bëhet "me shkrim" për të qenë ligjërisht e vlefshme, një deklaratë me e-mail ose komunikim nëpërmjet llogarisë www.pilgway.com do të mjaftojë me kusht që të jetë autenticiteti i dërguesit. mund të vërtetohet me siguri të mjaftueshme dhe integriteti i deklaratës nuk është cenuar.

12.4. Versioni i çdo komunikimi informacioni siç regjistrohet nga www.pilgway.com ose 3dcoat.com do të konsiderohet të jetë autentik, përveç nëse jepni prova për të kundërtën.

12.5. Në rast se ndonjë pjesë e këtyre Kushteve të Përdorimit shpallet ligjërisht të pavlefshme, kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e të gjithë marrëveshjes. Në një rast të tillë, palët do të bien dakord për një ose më shumë dispozita zëvendësuese që përafrojnë qëllimin fillestar të dispozitave të pavlefshme brenda kufijve të ligjit.

13. KONTAKT

13.1. Dërgoni me email çdo pyetje në lidhje me këto Kushte Përdorimi ose ndonjë pyetje tjetër rreth www.pilgway.com dhe 3dcoat.com në support@pilgway.com ose support@3dcoat.com .

zbritjet e porosive të vëllimit në

shtuar në karrocë
shikoni karrocën arka
false
plotësoni një nga fushat
ose
Mund ta përmirësoni në versionin 2021 tani! Ne do të shtojmë çelësin e ri të licencës 2021 në llogarinë tuaj. Seriali juaj V4 do të qëndrojë aktiv deri më 14.07.2022.
zgjidhni një opsion
Zgjidhni licencën(at) për ta përmirësuar.
Zgjidhni të paktën një licencë!
Teksti që ka nevojë për korrigjim
 
 
Nëse keni gjetur një gabim në tekst, ju lutemi zgjidhni atë dhe shtypni Ctrl+Enter për të na raportuar!
Përmirëso opsionin e bllokuar nga nyja në lundrues i disponueshëm për licencat e mëposhtme:
Zgjidhni licencën(at) për ta përmirësuar.
Zgjidhni të paktën një licencë!

Faqja jonë e internetit përdor cookies

Ne përdorim gjithashtu shërbimin Google Analytics dhe teknologjinë Facebook Pixel për të ditur se si funksionojnë strategjitë tona të marketingut dhe kanalet e shitjeve.