with love from Ukraine

Terms of use

 

Last updated:  March, 5, 2021

 

Korzystając z pilgway.com oraz 3dcoat.com, wyrażają Państwo zgodę na wszystkie zasady zawarte na tej stronie.

Pilgway.com, 3dcoat.com lub "my", "nas", "nasze" oznacza

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością "Pilgway",

zarejestrowaną na Ukrainie pod numerem 41158546 

biuro 41, 54-A, ulica Łomonosowa, 03022 

Kijów, Ukraina

 

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z niniejszymi warunkami lub jakąkolwiek ich częścią, nie mogą Państwo korzystać z niniejszej strony internetowej lub naszego oprogramowania.

 

Niniejsze Warunki użytkowania są prawnie wiążące pomiędzy Państwem a Pilgway LLC.

 

 

1 . DEFINICJE

 

1.1. "Oprogramowanie" oznacza wynik programowania komputerowego w postaci programu komputerowego aplikacji oraz jego komponentów i obejmuje, lecz nie ogranicza się do każdego z poniższych: 3DCoat, 3DCoatTextura, 3DCoatPrint (skrót od 3DCoat for 3d printing), które obejmują wersje dla systemów operacyjnych Windows, Mac OS, Linux, jak również wersje beta udostępnione publicznie lub ograniczonej liczbie użytkowników, oraz każde inne oprogramowanie wymienione na stronach https://pilgway.com, https://3dcoat.com lub udostępnione do pobrania na tych stronach lub poprzez http://3dcoat.com/forum/. Plik/klucz seryjny lub rejestracyjny służący do aktywacji Licencji, podczas gdy jest częścią oprogramowania, nie jest uważany za "Oprogramowanie" w rozumieniu niniejszych Warunków użytkowania.

 

1.2. "Usługa" to to, co otrzymujesz podczas korzystania z naszych stron internetowych, w tym dostęp do swojego konta, przechowywanie kluczy rejestracyjnych, historii wysyłania i innych, proponowanych i udostępnianych do zakupu lub bezpłatnie przez Pilgway LLC na stronach https://pilgway.com i https://3dcoat.com.

 

1.3. "Licencja" oznacza pozwolenie na użytkowanie Oprogramowania w sposób i w zakresie określonym w niniejszej Umowie, odpłatnie lub nieodpłatnie. Zezwolenie jest ważne, jeśli użytkownik przestrzega warunków opisanych w Licencji (zawartej w każdej kopii Oprogramowania i okazywanej przed instalacją).

 

 

2. REJESTRACJA KONTA I DOSTĘP

 

2.1. Aby pobrać Oprogramowanie lub korzystać z Usług, należy najpierw zarejestrować konto na stronie https://pilgway.com (Konto) lub połączyć istniejące konto Google lub Facebook z Kontem na stronie https://pilgway.com.

 

2.2. Użytkownik musi zabezpieczyć dostęp do swojego Konta przed osobami trzecimi i zachować poufność wszystkich danych autoryzacyjnych (należy używać silnych haseł i oprogramowania zabezpieczającego, aby chronić komputer lub urządzenie mobilne przed wyciekiem danych). https://pilgway.com przyjmuje, że wszystkie działania podejmowane z Konta po zalogowaniu się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła są autoryzowane i nadzorowane przez Użytkownika. Działania podejmowane przez Użytkownika z poziomu Konta są prawnie wiążące.

 

2.3. Konto nie może być przedmiotem cesji ani przekazania.

 

 

3. KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA

 

3.1. Niniejszym udziela się Użytkownikowi niewyłącznej, zbywalnej, ogólnoświatowej licencji na: 

 

3.1.1. Korzystanie z Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji (proszę zapoznać się z Umową licencyjną użytkownika końcowego dołączoną do każdej kopii w pakiecie instalacyjnym takiego Oprogramowania);

 

3.2. 3.2. Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone (w tym, lecz nie wyłącznie, użytek osobisty lub niekomercyjny).

 

3.3. Użytkownik może bezpłatnie korzystać z jednej kopii w pełni funkcjonalnego Oprogramowania przez ograniczony czas 30 dni (30 DAYS TRIAL).  

 

3.4. Twoja Licencja może zostać cofnięta w przypadku, gdy dowiemy się, że korzystasz z naszego Oprogramowania z naruszeniem prawa lub Licencji. Twoja Licencja zostanie unieważniona, jeśli dowiemy się, że naruszasz Licencję lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym m.in. hacki i cheaty do dowolnego naszego Oprogramowania. Twoja Licencja może zostać zawieszona z powodu wymogów prawa lub siły wyższej.

 

 

4. OPŁATY I PŁATNOŚCI

 

4.1. Korzystanie z Oprogramowania i niektórych Usług może odbywać się za opłatą. Wysokość i warunki płatności są opisane na odpowiedniej stronie w naszym serwisie. W przypadku pytań lub niepewności co do warunków prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

 

4.2. Wszystkie sprzedaże są przetwarzane przez PayPro Global na ich stronie internetowej.

 

4.3. Jesteś uprawniony do pełnego zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od daty płatności, pod warunkiem, że Licencja nie została naruszona.

 

4.4. W przypadku zakupu numeru seryjnego lub kodu rejestracyjnego od osoby trzeciej na innej stronie internetowej (nie za pośrednictwem strony www.pilgway.com lub www.3dcoat.com), prosimy o kontakt z taką osobą trzecią w celu uzyskania zwrotu kosztów. Pilgway LLC może i nie będzie w stanie zwrócić płatności w przypadku zakupu numeru seryjnego lub kodu rejestracyjnego od osoby trzeciej nie za pośrednictwem strony www.pilgway.com lub www.3dcoat.com. 

 

4.5. www.pilgway.com i 3dcoat.com mogą dokonywać zmian w oprogramowaniu lub usługach, lub w cenach obowiązujących dla takiego oprogramowania lub usług, w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

 

 

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DOSTAWA OPROGRAMOWANIA

 

5.1. Oprogramowanie jest wyłączną własnością intelektualną Andrew Shpagin i innych współwłaścicieli, w imieniu których Andrew Shpagin występuje w niniejszych Warunkach użytkowania (zwanych dalej "Andrew Shpagin"). Oprogramowanie jest chronione przez międzynarodowe prawo autorskie. Kod Oprogramowania jest cenną tajemnicą handlową firmy Andrew Shpagin. 

 

5.2. Wszelkie znaki towarowe, loga, nazwy handlowe, nazwy domen i marki należące do Andrew Shpagin są własnością Andrew Shpagin.

 

5.3. Oprogramowanie jest niniejszym sublicencjonowane przez Pilgway LLC na podstawie umowy licencyjnej zawartej pomiędzy Pilgway LLC a Andrew Shpagin.

 

5.4. Numer seryjny, plik licencyjny lub kod rejestracyjny to fragment kodu oprogramowania, który stanowi odrębny produkt (produkt software'owy) i jest dostarczany jako odrębne oprogramowanie. 

 

5.4.1. Numery seryjne, pliki licencyjne lub kody rejestracyjne mogą być sprzedawane i dostarczane Użytkownikowi przez autoryzowanego sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.pilgway.com lub www.3dcoat.com.

 

5.4.2. Numer seryjny, plik licencyjny lub kod rejestracyjny, jeśli zostały legalnie nabyte, mogą być odsprzedane przez Użytkownika dowolnej osobie.

 

5.4.3. Numer seryjny, plik licencyjny lub kod rejestracyjny odpowiada określonej Licencji i należy ściśle przestrzegać jej zakresu.

 

5.5. W przypadku jakichkolwiek problemów z aktywacją numeru seryjnego lub kodu rejestracyjnego zakupionego od osoby trzeciej należy skontaktować się z support@pilgway.com lub support@3dcoat.com.

 

 

6. OGRANICZENIA; OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 

6.1. Nie możesz korzystać z naszych stron internetowych (www.pilgway.com, oraz www.3dcoat.com), ani z Oprogramowania, jeśli masz mniej niż 16 lat, chyba że prześlesz nam swoją możliwą do zweryfikowania zgodę rodziców na adres support@pilgway.com lub support@3dcoat.com.

 

6.2. Zabrania się podejmowania prób wyodrębnienia kodu źródłowego Oprogramowania poprzez dezasemblację lub w jakikolwiek inny sposób.

 

6.3. Zabronione jest używanie Oprogramowania w celach komercyjnych dla własnych zysków, chyba że Licencja Oprogramowania wyraźnie zezwala na takie działanie. Dla jasności, cel komercyjny obejmuje każdą pracę w ramach umowy, płatną lub bezpłatną.

 

6.4. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących importu/eksportu. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani nie przydzielać Oprogramowania i Usług podmiotom, osobom lub krajom, przeciwko którym zostały nałożone sankcje lub do których eksport jest w momencie eksportu ograniczony przez rząd Stanów Zjednoczonych, Japonii, Australii, Kanady, krajów Wspólnoty Europejskiej lub Ukrainy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w, pod kontrolą, ani nie jest obywatelem lub rezydentem żadnego z takich zakazanych krajów, podmiotów lub osób.

 

 

7. TREŚCI GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 

7.1. Użytkownik może przesyłać swoje treści (które mogą obejmować np. zdjęcia, teksty, wiadomości, informacje i/lub inne rodzaje treści) ("Treści Użytkownika") za pomocą swojego Konta. 

 

7.2. Użytkownik oświadcza, że (1) jest właścicielem lub ma prawo do zamieszczania takich Treści Użytkownika, oraz (2) takie Treści Użytkownika nie naruszają żadnych innych praw i obowiązującego prawa, ani praw własności intelektualnej. 

 

7.3. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować i sprawdzać Treści Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do wszelkich Treści Użytkownika z dowolnego lub bez powodu, w tym Treści Użytkownika, które według naszego uznania naruszają niniejsze Warunki użytkowania. Możemy podjąć takie działania bez uprzedniego powiadomienia użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej. 

 

7.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie swoje Treści Użytkownika. Użytkownik zgadza się, że jeśli ktokolwiek wniesie roszczenie przeciwko www.pilgway.com lub www.3dcoat.com związane z jego treścią (treścią użytkownika) na mocy lokalnego prawa, zabezpieczy i zwolni www.pilgway.com i / lub www.3dcoat.com z odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty i wydatki wszelkiego rodzaju (w tym uzasadnione honoraria i koszty adwokackie) wynikające z takiego roszczenia.

 

 

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

8.1. Oprogramowanie jest dostarczane w stanie, w jakim się znajduje, ze wszystkimi wadami i usterkami. Andrew Shpagin ani Pilgway LLC nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek straty, szkody lub uszczerbki. Niniejsza klauzula umowy jest ważna w każdym czasie i będzie obowiązywać nawet w przypadku naruszenia umowy w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 

8.2. W żadnym wypadku www.pilgway.com ani 3dcoat.com nie ponoszą odpowiedzialności za szkody pośrednie, szkody wynikowe, utracone zyski, utracone oszczędności lub szkody spowodowane przerwami w działalności, utratą informacji handlowych, utratą danych lub jakąkolwiek inną stratą pieniężną w związku z jakimkolwiek roszczeniem, szkodą lub innym postępowaniem wynikającym z niniejszej umowy, w tym - bez ograniczeń - z korzystania, polegania na, dostępu do www. pilgway.com i 3dcoat.com, Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części, lub jakichkolwiek praw przyznanych użytkownikowi na mocy niniejszej umowy, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, niezależnie od tego, czy powództwo oparte jest na umowie, czynie niedozwolonym (w tym zaniedbaniu), naruszeniu praw własności intelektualnej lub w inny sposób.

 

8.3. W przypadku siły wyższej www.pilgway.com i 3dcoat.com nigdy nie są zobowiązani do zadośćuczynienia za szkody poniesione przez użytkownika. Siła wyższa obejmuje, między innymi, zakłócenia lub niedostępność Internetu, infrastruktury telekomunikacyjnej, przerwy w dostawie prądu, zamieszki, korki, strajki, zakłócenia w firmie, przerwy w dostawie, pożary i powodzie.

 

8.4. Użytkownik zabezpiecza www.pilgway.com i 3dcoat.com przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z lub w związku z niniejszą umową i korzystaniem z oprogramowania lub usługi.

 

 

9. OKRES WAŻNOŚCI

 

9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą pierwszej rejestracji Konta przez Użytkownika. Umowa pozostaje w mocy do czasu likwidacji Konta Użytkownika.

 

9.2. Możesz zlikwidować swoje Konto w dowolnym momencie.

 

9.3. www.pilgway.com i 3dcoat.com mają prawo do tymczasowego zablokowania lub zamknięcia Twojego Konta: 

 

9.3.1. jeżeli www.pilgway.com lub 3dcoat.com wykryją niezgodne z prawem lub niebezpieczne zachowanie; 

 

9.3.2. w przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

 

9.4. www.pilgway.com i 3dcoat.com nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które użytkownik może ponieść w wyniku usunięcia Konta lub subskrypcji zgodnie z artykułem 6 OGRANICZENIA; NIELETNI.

 

 

10. ZMIANY W WARUNKACH

 

10.1. www.pilgway.com i 3dcoat.com mogą zmienić niniejszy Regulamin, jak również wszelkie ceny w dowolnym czasie.

 

10.2. www.pilgway.com i 3dcoat.com ogłosi zmiany lub dodatki za pośrednictwem serwisu lub na stronach internetowych.

 

10.3. Jeśli nie chcesz zaakceptować zmiany lub uzupełnienia, możesz rozwiązać umowę, gdy zmiany wchodzą w życie. Korzystanie z www.pilgway.com i 3dcoat.com po dacie wejścia w życie zmian będzie oznaczało akceptację zmian lub dodanych do Warunków użytkowania.

 

10.4. www.pilgway.com i 3dcoat.com są uprawnione do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy do osoby trzeciej w ramach przejęcia www.pilgway.com lub 3dcoat.com lub związanej z nimi działalności gospodarczej.

 

 

11. PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

 

11.1. Proszę zapoznać się z naszą Polityką Prywatności na https://3dcoat.com/privacy/, aby uzyskać więcej szczegółów na temat tego, jak zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

11.2. Nasza Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszej Umowy i będzie uważana za włączoną do niej.

 

 

12. PRAWO WŁAŚCIWE; ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

12.1. Do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo ukraińskie.

 

12.2. O ile bezwzględnie obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, wszelkie spory powstałe w związku z Oprogramowaniem lub Usługami będą rozstrzygane przez właściwy sąd ukraiński z siedzibą w Kijowie, Ukraina.

 

12.3. W przypadku każdej klauzuli niniejszych Warunków użytkowania, która wymaga, aby oświadczenie było złożone "na piśmie", aby było prawnie ważne, oświadczenie w formie wiadomości e-mail lub komunikacji za pośrednictwem Konta www.pilgway.com jest wystarczające, pod warunkiem, że autentyczność nadawcy może być ustalona z wystarczającą pewnością, a integralność oświadczenia nie została naruszona.

 

12.4. Wersja jakiejkolwiek komunikacji informacji zapisanej przez www.pilgway.com lub 3dcoat.com będzie uważana za autentyczną, chyba że dostarczysz dowód przeciwny.

 

12.5. W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana za prawnie nieważną, nie będzie to miało wpływu na ważność całej umowy. W takim przypadku strony uzgodnią jedno lub więcej postanowień zastępczych, które w granicach prawa będą zbliżone do pierwotnej intencji nieważnego postanowienia (postanowień).

 

 

13. KONTAKT

 

13.1. Email wszelkie pytania dotyczące niniejszych Warunków Użytkowania lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące www.pilgway.com i 3dcoat.com do support@pilgway.com lub support@3dcoat.com.

rabaty na zamówienia hurtowe dla

Dodano do koszyka
koszyk do kasy
false
wypełnić jedno z pól
lub
Możesz uaktualnić do wersji 2021 już teraz! Dodamy nowy klucz licencyjny 2021 do Twojego konta. Twój numer seryjny V4 pozostanie aktywny do 14.07.2022.
wybrać wariant
Wybierz licencje do uaktualnienia.
Wybierz co najmniej jedną licencję!
Tekst, który wymaga korekty
 
 
Jeśli znalazłeś błąd w tekście, zaznacz go i naciśnij Ctrl+Enter, aby nam go zgłosić!
Opcja aktualizacji node-locked do floatingu dostępna dla następujących licencji:
Wybierz licencje do uaktualnienia.
Wybierz co najmniej jedną licencję!

Nasza strona korzysta z plików сookie.

Korzystamy również z usługi Google Analytics i technologii Facebook Pixel, aby wiedzieć, jak działa nasza strategia marketingowa i kanały sprzedaży.