with love from Ukraine

Syarat penggunaan

Kemas kini terakhir: 5 Mac, 2021

Apabila anda menggunakan pilgway.com dan 3dcoat.com, anda bersetuju menerima semua peraturan di halaman ini.

Pilgway.com, 3dcoat.com atau "kami", "kami", "kami" bermaksud

Syarikat Liabiliti Terhad "Pilgway",

berdaftar di Ukraine di bawah No. 41158546

pejabat 41, 54-A, jalan Lomonosova, 03022

Kiev, Ukraine

Jika anda tidak bersetuju dengan terma ini atau mana-mana bahagian terma ini, anda tidak boleh menggunakan tapak web ini atau perisian kami.

Syarat Penggunaan ini mengikat secara sah antara anda dan Pilgway LLC.

1 . DEFINISI

1.1. "Perisian" bermaksud hasil pengaturcaraan komputer dalam bentuk program komputer aplikasi dan komponennya dan hendaklah termasuk tetapi tidak terhad kepada setiap yang berikut: 3DCoat, 3DCoatTextura, 3DCoatPrint (singkatan daripada 3DCoat untuk pencetakan 3d), yang hendaklah termasuk versi untuk Windows, Mac OS, sistem pengendalian Linux serta versi beta yang disediakan kepada orang ramai atau kepada bilangan pengguna yang terhad, dan mana-mana perisian lain seperti yang disenaraikan di https://pilgway.com, https://3dcoat.com atau disediakan untuk dimuat turun di tapak web ini atau melalui http://3dcoat.com/forum/. Fail/kunci bersiri atau pendaftaran untuk pengaktifan Lesen semasa merupakan sekeping perisian tidak dianggap sebagai "Perisian" di bawah Syarat Penggunaan ini.

1.2. "Perkhidmatan" ialah apa yang anda dapat apabila menggunakan tapak web kami termasuk akses kepada Akaun anda, penyimpanan kunci pendaftaran, sejarah muat naik dan banyak lagi, dicadangkan dan disediakan untuk pembelian atau secara percuma oleh Pilgway LLC di tapak web https://pilgway.com dan https://3dcoat.com.

1.3. "Lesen" bermaksud kebenaran untuk menggunakan Perisian dengan cara dan dalam skop seperti yang ditakrifkan dalam Perjanjian ini sama ada dengan bayaran atau percuma. Kebenaran adalah sah jika anda mengikut syarat yang diterangkan dalam Lesen tersebut (terkandung dalam setiap salinan Perisian dan ditunjukkan sebelum pemasangan).

2. PENDAFTARAN DAN AKSES AKAUN

2.1. Untuk memuat turun Perisian atau menggunakan Perkhidmatan, anda perlu mendaftar akaun terlebih dahulu di https://pilgway.com (Akaun) atau memautkan akaun Google atau Facebook sedia ada anda ke Akaun anda di https://pilgway.com.

2.2. Anda mesti menjamin akses kepada Akaun anda daripada pihak ketiga dan merahsiakan semua data kebenaran (gunakan kata laluan yang kukuh dan perisian keselamatan untuk melindungi komputer atau peranti mudah alih anda daripada sebarang kebocoran data). https://Pilgway.com akan menganggap bahawa semua tindakan yang dilakukan daripada Akaun anda selepas log masuk dengan nama pengguna dan kata laluan anda dibenarkan dan diawasi oleh anda. Tindakan anda daripada Akaun anda adalah mengikat di sisi undang-undang.

2.3. Akaun tidak boleh dipindahkan atau diserahkan.

3. PENGGUNAAN PERISIAN

3.1. Anda dengan ini diberikan lesen tidak eksklusif, boleh diserahkan, di seluruh dunia untuk:

3.1.1. Gunakan Perisian mengikut syarat pelesenannya (sila rujuk Perjanjian Lesen Pengguna Akhir yang dilampirkan pada setiap salinan dalam pakej pemasangan Perisian tersebut);

3.2. Semua penggunaan lain tidak dibenarkan (termasuk tetapi tidak terhad kepada penggunaan peribadi atau bukan komersial).

3.3. Anda boleh menggunakan satu salinan Perisian Berfungsi Penuh secara percuma dalam masa terhad 30 hari (PERCUBAAN 30 HARI).

3.4. Lesen anda mungkin dibatalkan sekiranya kami mengetahui bahawa anda menggunakan Perisian kami melanggar undang-undang atau Lesen. Lesen anda akan dibatalkan jika kami mengetahui bahawa anda melanggar Lesen atau Syarat Penggunaan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penggodaman dan penipuan untuk mana-mana Perisian kami. Lesen anda mungkin digantung kerana keperluan undang-undang atau force-majeure.

4. YURAN DAN BAYARAN

4.1. Penggunaan Perisian dan beberapa Perkhidmatan mungkin untuk pembayaran. Jumlah dan syarat pembayaran diterangkan di halaman masing-masing di laman web kami. Sekiranya anda mempunyai soalan atau tidak pasti tentang syarat, sila hubungi sokongan kami terlebih dahulu.

4.2. Semua jualan diproses oleh PayPro Global di laman web masing-masing.

4.3. Anda diberi kuasa untuk bayaran balik penuh dalam masa 30 hari selepas pembayaran dengan syarat Lesen tidak dilanggar.

4.4. Sekiranya anda membeli nombor siri atau kod pendaftaran daripada pihak ketiga di tapak web lain (bukan melalui tapak web www.pilgway.com atau www.3dcoat.com) sila hubungi pihak ketiga tersebut untuk mendapatkan polisi bayaran balik. Pilgway LLC mungkin dan tidak akan dapat membayar balik pembayaran jika anda telah membeli nombor siri atau kod pendaftaran daripada pihak ketiga bukan melalui tapak web www.pilgway.com atau www.3dcoat.com.

4.5. www.pilgway.com dan 3dcoat.com boleh membuat perubahan kepada mana-mana Perisian atau Perkhidmatan, atau kepada harga yang berkenaan untuk mana-mana Perisian atau Perkhidmatan tersebut, pada bila-bila masa, tanpa notis.

5. PEMILIKAN HARTA INTELEK. BEKALAN PRODUK PERISIAN

5.1. Perisian ialah harta intelek eksklusif proprietari Andrew Shpagin dan pemilik bersama lain bagi pihak yang Andrew Shpagin bertindak dalam Syarat Penggunaan ini (selepas ini dirujuk sebagai "Andrew Shpagin"). Perisian ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta antarabangsa. Kod Perisian adalah rahsia perdagangan berharga Andrew Shpagin.

5.2. Mana-mana tanda kedai, logo, nama dagangan, nama domain dan jenama Andrew Shpagin adalah hak milik Andrew Shpagin.

5.3. Perisian dengan ini disublesenkan oleh Pilgway LLC berdasarkan perjanjian lesen antara Pilgway LLC dan Andrew Shpagin.

5.4. Nombor siri, fail lesen atau kod pendaftaran ialah sekeping kod perisian yang merupakan produk berasingan (produk perisian) dan dibekalkan sebagai perisian berasingan.

5.4.1. Nombor siri, fail lesen atau kod pendaftaran boleh dijual dan dibekalkan kepada anda oleh penjual semula yang dibenarkan melalui tapak web www.pilgway.com atau www.3dcoat.com.

5.4.2. Nombor siri, fail lesen atau kod pendaftaran jika dibeli secara sah boleh dijual oleh anda kepada mana-mana pihak.

5.4.3. Nombor siri, fail lesen atau kod pendaftaran sepadan dengan Lesen tertentu dan skop Lesen mesti dipatuhi dengan ketat.

5.5. Sekiranya anda mempunyai sebarang masalah dengan pengaktifan nombor siri atau kod pendaftaran yang dibeli daripada pihak ketiga, sila hubungi support@pilgway.com atau support@3dcoat.com .

6. SEKATAN; RENDAH

6.1. Anda tidak boleh menggunakan tapak web kami (www.pilgway.com, dan www.3dcoat.com), begitu juga Perisian jika anda berumur di bawah 16 tahun, melainkan anda menghantar kebenaran ibu bapa anda yang boleh disahkan kepada kami di support@pilgway.com atau support@ 3dcoat.com .

6.2. Anda tidak boleh cuba mengekstrak kod sumber Perisian dengan membuka atau apa-apa cara lain.

6.3. Anda tidak boleh menggunakan Perisian dengan tujuan komersial untuk keuntungan anda melainkan Lesen Perisian dengan jelas membenarkan aktiviti tersebut. Untuk menjelaskannya, tujuan komersial termasuk apa-apa kerja di bawah kontrak sama ada berbayar atau percuma.

6.4. Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan import/eksport yang berkenaan. Anda bersetuju untuk tidak mengeksport atau menyerahkan Perisian dan Perkhidmatan kepada entiti atau individu atau negara yang dikenakan sekatan atau eksport yang dikenakan pada masa pengeksportan dihadkan oleh kerajaan Amerika Syarikat, Jepun, Australia, Kanada, negara Komuniti Eropah atau Ukraine. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda tidak berada di, di bawah kawalan, atau warganegara atau pemastautin mana-mana negara, entiti atau individu yang dilarang tersebut.

7. KANDUNGAN DIJANA PENGGUNA

7.1. Anda boleh memuat naik kandungan anda (yang mungkin termasuk, contohnya, gambar, teks, mesej, maklumat dan/atau jenis kandungan lain) (“Kandungan Pengguna”) menggunakan Akaun anda.

7.2. Anda berjanji bahawa (1) anda memiliki atau berhak untuk menyiarkan Kandungan Pengguna tersebut, dan (2) Kandungan Pengguna tersebut tidak melanggar mana-mana hak lain dan undang-undang yang terpakai, atau hak harta intelek.

7.3. Kami boleh, tetapi tidak mempunyai kewajipan untuk, memantau dan menyemak Kandungan Pengguna. Kami berhak untuk mengalih keluar atau melumpuhkan akses kepada mana-mana Kandungan Pengguna atas apa-apa atau tanpa sebab, termasuk Kandungan Pengguna yang, mengikut budi bicara mutlak kami, melanggar Syarat Penggunaan ini. Kami mungkin mengambil tindakan sedemikian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda atau mana-mana pihak ketiga.

7.4. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua Kandungan Pengguna anda. Anda bersetuju bahawa jika sesiapa membuat tuntutan terhadap www.pilgway.com atau www.3dcoat.com yang berkaitan dengan kandungan anda (kandungan pengguna) di bawah undang-undang tempatan, anda akan menanggung rugi dan menahan www.pilgway.com dan/atau www.3dcoat.com tidak berbahaya daripada dan terhadap semua kerosakan, kerugian, dan perbelanjaan dalam apa jua bentuk (termasuk yuran dan kos peguam yang munasabah) yang timbul daripada tuntutan tersebut.

8. PENAFIAN. HAD LIABILITI

8.1. Perisian disediakan apa adanya dengan semua kecacatan dan kesalahan. Andrew Shpagin atau Pilgway LLC tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kehilangan, kerosakan atau kerugian. Klausa perjanjian ini sah pada bila-bila masa dan ia akan terpakai walaupun dalam pelanggaran perjanjian setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.

8.2. Dalam apa jua keadaan, www.pilgway.com mahupun 3dcoat.com tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan tidak langsung, kerosakan berbangkit, kehilangan keuntungan, kehilangan simpanan atau kerosakan melalui gangguan perniagaan, kehilangan maklumat perniagaan, kehilangan data atau sebarang kerugian kewangan lain yang berkaitan dengan sebarang tuntutan, kerosakan atau prosiding lain yang timbul di bawah perjanjian ini, termasuk - tanpa had - penggunaan anda, bergantung kepada, akses kepada laman web www.pilgway.com dan 3dcoat.com, Perisian atau mana-mana bahagiannya, atau sebarang hak yang diberikan kepada anda di bawah ini, walaupun anda telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut, sama ada tindakan itu berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), pelanggaran hak harta intelek atau sebaliknya.

8.3. Sekiranya berlaku force majeure www.pilgway.com dan 3dcoat.com tidak sekali-kali diperlukan untuk membayar pampasan bagi kerosakan yang anda alami. Force majeure termasuk, antara lain, gangguan atau ketiadaan internet, infrastruktur telekomunikasi, gangguan kuasa, rusuhan, kesesakan lalu lintas, mogok, gangguan syarikat, gangguan bekalan, kebakaran dan banjir.

8.4. Anda menanggung rugi www.pilgway.com dan 3dcoat.com terhadap semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan perjanjian ini dan penggunaan Perisian atau Perkhidmatan.

9. TEMPOH SAH

9.1. Syarat Penggunaan ini mula berkuat kuasa sebaik sahaja anda mula-mula mendaftar Akaun. Perjanjian itu kekal berkuat kuasa sehingga Akaun anda ditamatkan.

9.2. Anda boleh menamatkan Akaun anda pada bila-bila masa.

9.3. www.pilgway.com dan 3dcoat.com berhak untuk menyekat Akaun anda buat sementara waktu atau menamatkan Akaun anda:

9.3.1. jika www.pilgway.com atau 3dcoat.com menemui tingkah laku yang menyalahi undang-undang atau berbahaya;

9.3.2. sekiranya berlaku pelanggaran Syarat Penggunaan ini.

9.4. www.pilgway.com dan 3dcoat.com tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang mungkin anda alami akibat penamatan Akaun atau langganan mengikut SEKATAN Artikel 6; RENDAH.

10. PERUBAHAN TERMA

10.1. www.pilgway.com dan 3dcoat.com boleh menukar Syarat Penggunaan ini serta sebarang harga pada bila-bila masa.

10.2. www.pilgway.com dan 3dcoat.com akan mengumumkan perubahan atau penambahan melalui perkhidmatan atau di tapak web.

10.3. Jika anda tidak mahu menerima perubahan atau penambahan, anda boleh menamatkan perjanjian apabila perubahan itu berkuat kuasa. Penggunaan www.pilgway.com dan 3dcoat.com selepas tarikh berkuatkuasanya perubahan akan membentuk penerimaan anda terhadap perubahan atau ditambah kepada Syarat Penggunaan.

10.4. www.pilgway.com dan 3dcoat.com berhak untuk menyerahkan hak dan kewajipannya di bawah perjanjian ini kepada pihak ketiga sebagai sebahagian daripada pemerolehan www.pilgway.com atau 3dcoat.com atau aktiviti perniagaan yang berkaitan.

11. PRIVASI DAN DATA PERIBADI

11.1. Sila rujuk kepada Dasar Privasi kami di https://3dcoat.com/privacy/ untuk mendapatkan butiran lanjut tentang cara kami mengumpul, menyimpan dan memproses data peribadi anda.

11.2. Dasar Privasi kami adalah sebahagian daripada Perjanjian ini dan akan dianggap digabungkan di sini.

12. UNDANG-UNDANG YANG MENGAWAL; PENYELESAIAN PERTIKAIAN

12.1. Undang-undang Ukraine terpakai untuk perjanjian ini.

12.2. Kecuali setakat yang ditentukan sebaliknya oleh undang-undang terpakai mandatori semua pertikaian yang timbul berkaitan dengan Perisian atau Perkhidmatan hendaklah dibawa ke mahkamah Ukraine yang berwibawa yang berpangkalan di Kyiv, Ukraine.

12.3. Untuk mana-mana klausa dalam Syarat Penggunaan ini yang menuntut bahawa pernyataan mesti dibuat "secara bertulis" untuk sah di sisi undang-undang, pernyataan melalui e-mel atau komunikasi melalui Akaun www.pilgway.com adalah mencukupi dengan syarat kesahihan penghantar boleh diwujudkan dengan kepastian yang mencukupi dan integriti kenyataan itu tidak terjejas.

12.4. Versi mana-mana komunikasi maklumat seperti yang direkodkan oleh www.pilgway.com atau 3dcoat.com akan disifatkan sebagai sahih, melainkan anda memberikan bukti sebaliknya.

12.5. Sekiranya mana-mana bahagian daripada Syarat Penggunaan ini diisytiharkan tidak sah secara sah, ini tidak akan menjejaskan kesahihan keseluruhan perjanjian. Pihak-pihak hendaklah dalam keadaan sedemikian bersetuju dengan satu atau lebih peruntukan gantian yang menghampiri maksud asal peruntukan yang tidak sah dalam had undang-undang.

13. HUBUNGI

13.1. E-mel sebarang soalan mengenai Syarat Penggunaan ini atau sebarang soalan lain tentang www.pilgway.com dan 3dcoat.com ke support@pilgway.com atau support@3dcoat.com .

diskaun pesanan volum pada

ditambahkan pada troli
lihat troli daftar keluar
false
mengisi salah satu medan
atau
Anda boleh Naik taraf kepada versi 2021 sekarang! Kami akan menambah kunci lesen 2021 baharu pada akaun anda. Siri V4 anda akan kekal aktif sehingga 14.07.2022.
memilih pilihan
Pilih lesen untuk dinaik taraf.
Pilih sekurang-kurangnya satu lesen!
Teks yang memerlukan pembetulan
 
 
Jika anda mendapati kesilapan dalam teks, sila pilih dan tekan Ctrl+Enter untuk melaporkannya kepada kami!
Tingkatkan nod terkunci kepada pilihan terapung tersedia untuk lesen berikut:
Pilih lesen untuk dinaik taraf.
Pilih sekurang-kurangnya satu lesen!

Laman web kami menggunakan kuki

Kami juga menggunakan perkhidmatan Google Analitis dan teknologi Facebook Pixel untuk mengetahui cara strategi pemasaran dan saluran jualan kami berfungsi .