with love from Ukraine

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 5 maart 2021

Wanneer u pilgway.com en 3dcoat.com gebruikt, gaat u akkoord met alle regels op deze pagina.

Pilgway.com, 3dcoat.com of "wij", "ons", "onze" betekent

Naamloze vennootschap "Pilgway",

geregistreerd in Oekraïne onder nr. 41158546

kantoor 41, 54-A, Lomonosova straat, 03022

Kiev, Oekraïne

Als u het niet eens bent met deze voorwaarden of een deel van deze voorwaarden, mag u deze website of onze software niet gebruiken.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn juridisch bindend tussen u en Pilgway LLC.

1 . DEFINITIES

1.1. "Software" betekent het resultaat van computerprogrammering in de vorm van een toepassingscomputerprogramma en zijn componenten en omvat maar is niet beperkt tot elk van de volgende: 3DCoat, 3DCoatTextura, 3DCoatPrint (afkorting van 3DCoat voor 3D-printen), die versies voor Windows, Mac OS, Linux-besturingssystemen en bètaversies die beschikbaar zijn voor het publiek of voor een beperkt aantal gebruikers, en alle andere software zoals vermeld op https://pilgway.com, https://3dcoat.com of beschikbaar gesteld om te downloaden op deze websites of via http://3dcoat.com/forum/. Serie- of registratiebestand/sleutel voor activering van Licentie terwijl het een stuk software is, wordt niet beschouwd als de "Software" onder deze Gebruiksvoorwaarden.

1.2. "Service" is wat u krijgt als u onze websites gebruikt, inclusief toegang tot uw account, opslag van registratiesleutels, uploadgeschiedenis en meer, voorgesteld en beschikbaar gesteld voor aankoop of gratis door Pilgway LLC op websites https://pilgway.com en https://3dcoat.com.

1.3. "Licentie" betekent de toestemming om de Software te gebruiken op een manier en binnen de reikwijdte zoals gedefinieerd in deze Overeenkomst, al dan niet tegen betaling. De toestemming is geldig als u zich houdt aan de voorwaarden beschreven in een dergelijke Licentie (opgenomen in elk exemplaar van de Software en getoond vóór installatie).

2. ACCOUNT REGISTRATIE EN TOEGANG

2.1. Om Software te downloaden of Diensten te gebruiken, moet u zich eerst registreren voor een account op https://pilgway.com (Account) of uw bestaande Google- of Facebook-account koppelen aan uw Account op https://pilgway.com.

2.2. U moet de toegang tot uw account beveiligen tegen derden en alle autorisatiegegevens vertrouwelijk houden (gebruik sterke wachtwoorden en beveiligingssoftware om uw computer of mobiele apparaat te beschermen tegen gegevenslekken). https://Pilgway.com gaat ervan uit dat alle acties die worden ondernomen vanaf uw Account nadat u bent ingelogd met uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u zijn geautoriseerd en gecontroleerd. Uw acties vanuit uw Account zijn juridisch bindend.

2.3. Het Account mag niet worden overgedragen of toegewezen.

3. GEBRUIK VAN SOFTWARE

3.1. Hierbij wordt u een niet-exclusieve, toewijsbare, wereldwijde licentie verleend om:

3.1.1. Software gebruiken in overeenstemming met de licentievoorwaarden (raadpleeg de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij elk exemplaar in het installatiepakket van dergelijke Software is gevoegd);

3.2. Alle andere vormen van gebruik zijn niet toegestaan (inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk of niet-commercieel gebruik).

3.3. U mag binnen een beperkte tijd van 30 dagen (30 DAGEN PROEF) gratis één exemplaar van de volledig functionele software gebruiken.

3.4. Uw Licentie kan worden ingetrokken als we ontdekken dat u onze Software gebruikt in strijd met de wet of de Licentie. Uw licentie wordt ingetrokken als we ontdekken dat u de licentie of deze gebruiksvoorwaarden schendt, inclusief maar niet beperkt tot hacks en cheats voor onze software. Uw Licentie kan worden opgeschort vanwege wettelijke vereisten of overmacht.

4. KOSTEN EN BETALINGEN

4.1. Gebruik van Software en sommige Services kan tegen betaling zijn. Het bedrag en de betalingsvoorwaarden staan beschreven op de betreffende pagina op onze website. Mocht je vragen hebben of onzeker zijn over de voorwaarden, neem dan eerst contact op met onze support.

4.2. Alle verkopen worden verwerkt door PayPro Global op hun respectievelijke website.

4.3. U bent bevoegd voor een volledige terugbetaling binnen 30 dagen na betaling, op voorwaarde dat de Licentie niet is geschonden.

4.4. Als u het serienummer of de registratiecode van een derde partij op een andere website hebt gekocht (niet via de website www.pilgway.com of www.3dcoat.com), neem dan contact op met die derde partij voor een restitutiebeleid. Pilgway LLC kan en zal de betaling niet kunnen terugbetalen als u het serienummer of de registratiecode van een derde partij heeft gekocht die niet via de website www.pilgway.com of www.3dcoat.com is.

4.5. www.pilgway.com en 3dcoat.com kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in Software of Services, of in de toepasselijke prijzen voor dergelijke Software of Services.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM. LEVERING VAN SOFTWAREPRODUCT

5.1. De Software is het exclusieve intellectuele eigendom van Andrew Shpagin en andere mede-eigenaren namens wie Andrew Shpagin optreedt in deze Gebruiksvoorwaarden (hierna "Andrew Shpagin" genoemd). De Software wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. De code van de Software is een waardevol handelsgeheim van Andrew Shpagin.

5.2. Alle winkelmerken, logo's, handelsnamen, domeinnamen en merken van Andrew Shpagin zijn eigendom van Andrew Shpagin.

5.3. De Software wordt hierbij in sublicentie gegeven door Pilgway LLC op basis van een licentieovereenkomst tussen Pilgway LLC en Andrew Shpagin.

5.4. Het serienummer, licentiebestand of registratiecode is een stukje softwarecode dat een apart product (softwareproduct) is en als aparte software wordt geleverd.

5.4.1. Serienummers, licentiebestanden of registratiecodes kunnen aan u worden verkocht en geleverd door een geautoriseerde wederverkoper via de website www.pilgway.com of www.3dcoat.com.

5.4.2. Serienummer, licentiebestand of registratiecode, indien legaal gekocht, kan door u aan elke partij worden verkocht.

5.4.3. Serienummer, licentiebestand of registratiecode komt overeen met een bepaalde Licentie en de reikwijdte van de Licentie moet strikt worden gevolgd.

5.5. Mocht u problemen hebben met het activeren van het serienummer of de registratiecode die u van een derde hebt gekocht, neem dan contact op met support@pilgway.com of support@3dcoat.com .

6. BEPERKINGEN; MINDERJARIGEN

6.1. U mag onze websites (www.pilgway.com en www.3dcoat.com), noch de Software gebruiken als u jonger bent dan 16 jaar, tenzij u ons uw verifieerbare ouderlijke toestemming stuurt op support@pilgway.com of support@ 3dcoat.com .

6.2. U mag niet proberen de broncode van de Software te extraheren door deze te demonteren of op een andere manier.

6.3. U mag de Software niet gebruiken voor commerciële doeleinden voor uw winst, tenzij de Licentie van de Software dergelijke activiteiten duidelijk toestaat. Voor alle duidelijkheid: commercieel doel omvat elk werk onder een contract, al dan niet betaald.

6.4. U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke import/ export en -regelgeving. U stemt ermee in de Software en Services niet te export of toe te wijzen aan entiteiten of individuen of landen waartegen sancties zijn opgelegd of waarnaar de uitvoer op het moment van uitvoer is beperkt door de regering van de Verenigde Staten, Japan, Australië, Canada, landen van de Europese Gemeenschap of Oekraïne. U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, of een onderdaan of ingezetene bent van een dergelijk verboden land, entiteit of individu.

7. DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE CONTENT

7.1. U kunt uw inhoud (die bijvoorbeeld afbeeldingen, tekst, berichten, informatie en/of ander soort inhoud kan bevatten) ("Gebruikersinhoud") uploaden met uw Account.

7.2. U belooft dat (1) u eigenaar bent van of het recht hebt om dergelijke Gebruikersinhoud te plaatsen, en (2) dergelijke Gebruikersinhoud geen andere rechten en toepasselijke wetgeving schendt, of de intellectuele eigendomsrechten.

7.3. We kunnen, maar zijn niet verplicht, Gebruikersinhoud controleren en beoordelen. We behouden ons het recht voor om gebruikersinhoud om welke reden dan ook te verwijderen of de toegang daartoe uit te schakelen, inclusief gebruikersinhoud die, naar ons eigen goeddunken, in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden. We kunnen dergelijke actie ondernemen zonder voorafgaande kennisgeving aan u of een derde partij.

7.4. U bent als enige verantwoordelijk voor al uw Gebruikersinhoud. U stemt ermee in dat als iemand een claim indient tegen www.pilgway.com of www.3dcoat.com met betrekking tot uw inhoud (gebruikersinhoud) onder de lokale wetgeving, u www.pilgway.com en/of www.3dcoat.com zult schadeloosstellen en vasthouden. vrijwaren van en tegen alle schade, verliezen en kosten van welke aard dan ook (inclusief redelijke advocaatkosten en -kosten) die voortvloeien uit een dergelijke claim.

8. DISCLAIMER. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De Software wordt geleverd zoals deze is met alle defecten en fouten. Andrew Shpagin of Pilgway LLC is niet aansprakelijk jegens u voor verlies, schade of nadeel. Deze clausule van de overeenkomst is te allen tijde geldig en is zelfs van toepassing bij schending van de overeenkomst voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

8.2. In geen geval is www.pilgway.com noch 3dcoat.com aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie, verlies van bedrijfsinformatie, verlies van gegevens of enige andere vermogensschade in verband met enige claim, schade of andere procedure die voortvloeit uit deze overeenkomst, inclusief - maar niet beperkt tot - uw gebruik van, vertrouwen op, toegang tot de websites www.pilgway.com en 3dcoat.com, de Software of enig deel daarvan, of alle rechten die zijn verleend aan u hieronder, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of de actie is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins.

8.3. In geval van overmacht zijn www.pilgway.com en 3dcoat.com nimmer gehouden tot vergoeding van door u geleden schade. Onder overmacht wordt onder meer verstaan storing of onbeschikbaarheid van internet, telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, rellen, files, stakingen, bedrijfsstoringen, leveringsonderbrekingen, branden en overstromingen.

8.4. U vrijwaart www.pilgway.com en 3dcoat.com voor alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst en het gebruik van Software of Dienst.

9. GELDIGHEIDSDUUR

9.1. Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking zodra u voor het eerst een Account registreert. De overeenkomst blijft van kracht totdat uw Account wordt beëindigd.

9.2. U kunt uw Account op elk moment beëindigen.

9.3. www.pilgway.com en 3dcoat.com hebben het recht om uw Account tijdelijk te blokkeren of uw Account te beëindigen:

9.3.1. als www.pilgway.com of 3dcoat.com onwettig of gevaarlijk gedrag ontdekken;

9.3.2. in het geval van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

9.4. www.pilgway.com en 3dcoat.com zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u zou kunnen lijden door de beëindiging van het Account of abonnement in overeenstemming met Artikel 6 BEPERKINGEN; MINDERJARIGEN

10. WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN

10.1. www.pilgway.com en 3dcoat.com kunnen deze gebruiksvoorwaarden en eventuele prijzen op elk moment wijzigen.

10.2. www.pilgway.com en 3dcoat.com zullen wijzigingen of toevoegingen aankondigen via de dienst of op de websites.

10.3. Als u een wijziging of aanvulling niet wilt accepteren, kunt u de overeenkomst beëindigen wanneer de wijzigingen van kracht worden. Gebruik van www.pilgway.com en 3dcoat.com na de ingangsdatum van de wijzigingen houdt in dat u de wijzigingen of toegevoegde gebruiksvoorwaarden accepteert.

10.4. www.pilgway.com en 3dcoat.com hebben het recht om hun rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij als onderdeel van een overname van www.pilgway.com of 3dcoat.com of de daarmee samenhangende zakelijke activiteiten.

11. PRIVACY EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

11.1. Raadpleeg ons privacybeleid op https://3dcoat.com/privacy/ voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en verwerken.

11.2. Ons privacybeleid is een integraal onderdeel van deze overeenkomst en wordt geacht hierin te zijn opgenomen.

12. TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLENBESLECHTING

12.1. Op deze overeenkomst is Oekraïens recht van toepassing.

12.2. Behalve voor zover anders bepaald door dwingend toepasselijk recht, zullen alle geschillen die ontstaan in verband met de Software of Services worden voorgelegd aan de bevoegde Oekraïense rechtbank in Kiev, Oekraïne.

12.3. Voor elke clausule in deze Gebruiksvoorwaarden die vereist dat een verklaring "schriftelijk" moet worden afgelegd om rechtsgeldig te zijn, is een verklaring per e-mail of communicatie via het www.pilgway.com-account voldoende, mits de authenticiteit van de afzender met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld en de integriteit van de verklaring niet is aangetast.

12.4. De versie van enige communicatie of informatie zoals vastgelegd door www.pilgway.com of 3dcoat.com wordt geacht authentiek te zijn, tenzij u het tegendeel bewijst.

12.5. Indien enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden rechtsgeldig wordt verklaard, tast dit de geldigheid van de gehele overeenkomst niet aan. Partijen zullen in dat geval één of meer vervangende bepalingen overeenkomen die binnen de grenzen van de wet de oorspronkelijke bedoeling van de nietige bepaling(en) benaderen.

13. CONTACT

13.1. E-mail eventuele vragen over deze gebruiksvoorwaarden of andere vragen over www.pilgway.com en 3dcoat.com naar support@pilgway.com of support@3dcoat.com .

volumebestelling kortingen op

toegevoegd aan winkelwagen
Bekijk winkelwagen uitchecken
false
vul een van de velden in
of
U kunt nu upgraden naar versie 2021! We zullen de nieuwe licentiesleutel voor 2021 aan uw account toevoegen. Je V4-serie blijft actief tot 14.07.2022.
kies een optie
Kies de licentie(s) om te upgraden.
Selecteer minimaal één licentie!
Tekst die moet worden gecorrigeerd
 
 
Als je een fout in de tekst hebt gevonden, selecteer deze dan en druk op Ctrl+Enter om het aan ons te melden!
Upgrade node-locked naar floating optie beschikbaar voor de volgende licenties:
Kies de licentie(s) om te upgraden.
Selecteer minimaal één licentie!

Onze website maakt gebruik van сookies

We gebruiken ook Google Analytics-service en Facebook Pixel-technologie om te weten hoe onze marketingstrategie en verkoopkanalen werken .