with love from Ukraine

Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 5. marca 2021

Keď používate pilgway.com a 3dcoat.com, súhlasíte so všetkými pravidlami na tejto stránke.

Pilgway.com, 3dcoat.com alebo „my“, „nás“, „náš“ znamená

Spoločnosť s ručením obmedzeným "Pilgway",

registrovaná na Ukrajine pod číslom 41158546

kancelária 41, 54-A, Lomonosova ulica, 03022

Kyjev, Ukrajina

Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami alebo akoukoľvek časťou týchto podmienok, nesmiete používať túto webovú stránku ani náš softvér.

Tieto Podmienky používania sú právne záväzné medzi vami a Pilgway LLC.

1. DEFINÍCIE

1.1. „Softvér“ znamená výsledok počítačového programovania vo forme aplikačného počítačového programu a jeho komponentov a zahŕňa, nie však výlučne, každú z nasledujúcich položiek: 3DCoat, 3DCoatTextura, 3DCoatPrint (skratka od 3DCoat pre 3D tlač), ktoré zahŕňajú verzie pre Windows, Mac OS, operačné systémy Linux, ako aj beta verzie sprístupnené verejnosti alebo obmedzenému počtu používateľov a akýkoľvek iný softvér uvedený na https://pilgway.com, https://3dcoat.com alebo sprístupnený na stiahnutie na týchto webových stránkach alebo prostredníctvom http://3dcoat.com/forum/. Sériový alebo registračný súbor/kľúč na aktiváciu Licencie, kým je súčasťou softvéru, sa podľa týchto Podmienok používania nepovažuje za „Softvér“.

1.2. „Služba“ je to, čo získate pri používaní našich webových stránok vrátane prístupu k vášmu účtu, uloženia registračných kľúčov, histórie nahrávania a ďalších, ktoré spoločnosť Pilgway LLC navrhuje a sprístupňuje na nákup alebo bezplatne na webových stránkach https://pilgway.com a https://3dcoat.com.

1.3. „Licencia“ znamená povolenie používať Softvér spôsobom a v rozsahu definovanom v tejto zmluve, či už za poplatok alebo bezplatne. Povolenie je platné, ak dodržiavate podmienky opísané v takejto licencii (obsiahnutej v každej kópii Softvéru a zobrazenej pred inštaláciou).

2. REGISTRÁCIA ÚČTU A PRÍSTUP

2.1. Ak si chcete stiahnuť Softvér alebo používať Služby, musíte si najprv zaregistrovať účet na https://pilgway.com (Účet) alebo prepojiť svoj existujúci účet Google alebo Facebook so svojím účtom na https://pilgway.com.

2.2. Musíte zabezpečiť prístup k svojmu Účtu pred tretími stranami a zachovať dôvernosť všetkých autorizačných údajov (používať silné heslá a bezpečnostný softvér na ochranu svojho počítača alebo mobilného zariadenia pred akýmkoľvek únikom údajov). https://Pilgway.com bude predpokladať, že všetky akcie vykonané z vášho účtu po prihlásení pomocou používateľského mena a hesla sú vami autorizované a pod dohľadom. Vaše akcie z vášho účtu sú právne záväzné.

2.3. Účet nie je možné previesť ani prideliť.

3. POUŽÍVANIE SOFTVÉRU

3.1. Týmto sa vám udeľuje nevýhradná, prevoditeľná, celosvetová licencia na:

3.1.1. Používať softvér v súlade s jeho licenčnými podmienkami (pozri Licenčnú zmluvu s koncovým používateľom priloženú ku každej kópii v inštalačnom balíku takéhoto softvéru);

3.2. Všetky ostatné použitia nie sú povolené (vrátane, ale nie výlučne, osobného alebo nekomerčného použitia).

3.3. Jednu kópiu plne funkčného softvéru môžete používať bezplatne počas obmedzeného času 30 dní (30 DŇOVÁ SKÚŠKA).

3.4. Vaša Licencia môže byť odvolaná v prípade, že zistíme, že používate náš Softvér v rozpore so zákonom alebo Licenciou. Vaša Licencia bude zrušená, ak zistíme, že porušujete Licenciu alebo tieto Podmienky používania vrátane, ale nie výlučne, hackov a cheatov pre akýkoľvek náš Softvér. Vaša licencia môže byť pozastavená z dôvodu požiadaviek zákona alebo vyššej moci.

4. POPLATKY A PLATBY

4.1. Používanie softvéru a niektorých služieb môže byť spoplatnené. Výška a podmienky platby sú popísané na príslušnej stránke našej webovej stránky. Ak máte otázky alebo si nie ste istí podmienkami, kontaktujte najskôr našu podporu.

4.2. Všetky predaje spracováva PayPro Global na ich príslušnej webovej stránke.

4.3. Máte oprávnenie na vrátenie celej sumy do 30 dní od zaplatenia za predpokladu, že nedošlo k porušeniu Licencie.

4.4. V prípade, že ste si zakúpili sériové číslo alebo registračný kód od tretej strany na inej webovej stránke (nie prostredníctvom webovej stránky www.pilgway.com alebo www.3dcoat.com), kontaktujte túto tretiu stranu a požiadajte o pravidlá vrátenia peňazí. Pilgway LLC môže a nebude môcť vrátiť platbu, ak ste si zakúpili sériové číslo alebo registračný kód od tretej strany, nie prostredníctvom webovej stránky www.pilgway.com alebo www.3dcoat.com.

4.5. www.pilgway.com a 3dcoat.com môžu kedykoľvek a bez upozornenia zmeniť akýkoľvek softvér alebo služby alebo príslušné ceny za takýto softvér alebo služby.

5. VLASTNÍCTVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA. DODÁVKA SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU

5.1. Softvér je výhradným duševným vlastníctvom Andrewa Shpagina a ďalších spoluvlastníkov, v mene ktorých Andrew Shpagin koná v týchto Podmienkach používania (ďalej len „Andrew Shpagin“). Softvér je chránený medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Kód Softvéru je cenným obchodným tajomstvom Andrewa Shpagina.

5.2. Všetky obchodné značky, logá, obchodné názvy, názvy domén a značky Andrewa Shpagina sú vlastníctvom Andrewa Shpagina.

5.3. Softvér je týmto sublicencovaný spoločnosťou Pilgway LLC na základe licenčnej zmluvy medzi Pilgway LLC a Andrewom Shpaginom.

5.4. Sériové číslo, licenčný súbor alebo registračný kód je časť softvérového kódu, ktorý je samostatným produktom (softvérový produkt) a dodáva sa ako samostatný softvér.

5.4.1. Sériové čísla, licenčné súbory alebo registračné kódy vám môže predať a dodať autorizovaný predajca prostredníctvom webovej stránky www.pilgway.com alebo www.3dcoat.com.

5.4.2. Sériové číslo, licenčný súbor alebo registračný kód, ak sú legálne zakúpené, môžete predať ktorejkoľvek strane.

5.4.3. Sériové číslo, licenčný súbor alebo registračný kód zodpovedá určitej Licencii a rozsah Licencie je potrebné prísne dodržiavať.

5.5. Ak by ste mali nejaké problémy s aktiváciou sériového čísla alebo registračného kódu zakúpeného od tretej strany, kontaktujte prosím support@pilgway.com alebo support@3dcoat.com .

6. OBMEDZENIA; MLADÝCH

6.1. Nesmiete používať naše webové stránky (www.pilgway.com a www.3dcoat.com), ani softvér, ak máte menej ako 16 rokov, pokiaľ nám nepošlete overiteľný súhlas rodičov na adresu support@pilgway.com alebo support@ 3dcoat.com .

6.2. Nesmiete sa pokúšať extrahovať zdrojový kód Softvéru rozoberaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

6.3. Softvér nesmiete používať na komerčné účely pre svoj zisk, pokiaľ Licencia Softvéru takúto činnosť jasne nepovoľuje. Aby bolo jasné, komerčný účel zahŕňa akúkoľvek prácu na základe zmluvy, či už platenú alebo bezodplatnú.

6.4. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia týkajúce sa dovozu/vývozu. Súhlasíte s tým, že nebudete vyvážať ani nepostupovať softvér a služby subjektom alebo jednotlivcom alebo krajinám, voči ktorým sú uvalené sankcie alebo do ktorých je vývoz v čase vývozu obmedzený vládou Spojených štátov amerických, Japonska, Austrálie, Kanady, krajín Európske spoločenstvo alebo Ukrajina. Vyhlasujete a zaručujete, že sa nenachádzate v žiadnej takejto zakázanej krajine, subjektu alebo jednotlivcovi, nie ste pod ich kontrolou ani nie ste štátnym príslušníkom alebo obyvateľom žiadnej takejto zakázanej krajiny, subjektu alebo jednotlivca.

7. OBSAH GENEROVANÝ POUŽÍVATEĽOM

7.1. Pomocou svojho účtu môžete nahrať svoj obsah (ktorý môže zahŕňať napríklad obrázok, text, správy, informácie a/alebo iný typ obsahu) („Používateľský obsah“).

7.2. Sľubujete, že (1) vlastníte alebo máte právo uverejňovať takýto používateľský obsah a (2) takýto používateľský obsah neporušuje žiadne iné práva a platné zákony alebo práva duševného vlastníctva.

7.3. Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať a kontrolovať Používateľský obsah. Vyhradzujeme si právo odstrániť alebo zakázať prístup k akémukoľvek Užívateľskému obsahu z akéhokoľvek alebo žiadneho dôvodu, vrátane Užívateľského obsahu, ktorý podľa nášho vlastného uváženia porušuje tieto Podmienky používania. Takéto opatrenie môžeme vykonať bez predchádzajúceho upozornenia vás alebo akejkoľvek tretej strany.

7.4. Za všetok svoj Užívateľský obsah nesiete výhradnú zodpovednosť. Súhlasíte s tým, že ak niekto vznesie nárok proti www.pilgway.com alebo www.3dcoat.com súvisiaci s vaším obsahom (používateľským obsahom) podľa miestnych zákonov, odškodníte a zadržíte www.pilgway.com a/alebo www.3dcoat.com neškodí a voči všetkým škodám, stratám a výdavkom akéhokoľvek druhu (vrátane primeraných poplatkov a nákladov na právne zastupovanie) vyplývajúcich z takéhoto nároku.

8. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

8.1. Softvér sa poskytuje tak, ako je, so všetkými chybami a chybami. Andrew Shpagin alebo Pilgway LLC vám nezodpovedajú za žiadnu stratu, poškodenie alebo ujmu. Táto klauzula zmluvy je platná kedykoľvek a bude sa uplatňovať aj pri porušení zmluvy v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi.

8.2. V žiadnom prípade www.pilgway.com ani 3dcoat.com nenesú zodpovednosť za nepriame škody, následné škody, ušlý zisk, zmeškané úspory alebo škody spôsobené prerušením podnikania, stratou obchodných informácií, stratou údajov alebo za akúkoľvek inú finančnú stratu v súvislosti s akýkoľvek nárok, škoda alebo iné konanie vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane – bez obmedzenia – vášho používania, spoliehania sa na webové stránky www.pilgway.com a 3dcoat.com, prístupu k nim, softvéru alebo akejkoľvek jeho časti alebo akýchkoľvek práv udelených podľa tohto dokumentu, aj keď ste boli upozornení na možnosť takejto škody, či už je žaloba založená na zmluve, deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušení práv duševného vlastníctva alebo inak.

8.3. V prípade vyššej moci www.pilgway.com a 3dcoat.com nie sú nikdy povinné nahradiť škody, ktoré utrpíte. Vyššia moc zahŕňa okrem iného prerušenie alebo nedostupnosť internetu, telekomunikačnej infraštruktúry, výpadky elektriny, nepokoje, dopravné zápchy, štrajky, výpadky spoločnosti, prerušenie dodávok, požiare a záplavy.

8.4. Odškodňujete www.pilgway.com a 3dcoat.com za všetky nároky vyplývajúce z alebo v súvislosti s touto zmluvou a používaním Softvéru alebo Služby.

9. DOBA PLATNOSTI

9.1. Tieto Podmienky používania nadobudnú platnosť hneď po prvej registrácii účtu. Zmluva zostáva v platnosti až do zrušenia vášho účtu.

9.2. Svoj účet môžete kedykoľvek ukončiť.

9.3. www.pilgway.com a 3dcoat.com sú oprávnené dočasne zablokovať váš účet alebo zrušiť váš účet:

9.3.1. ak www.pilgway.com alebo 3dcoat.com zistia nezákonné alebo nebezpečné správanie;

9.3.2. v prípade porušenia týchto Podmienok používania.

9.4. www.pilgway.com a 3dcoat.com nezodpovedajú za žiadnu škodu, ktorú môžete utrpieť zrušením účtu alebo predplatného v súlade s článkom 6 OBMEDZENIA; MLADÝCH.

10. ZMENY PODMIENOK

10.1. www.pilgway.com a 3dcoat.com môžu tieto Podmienky používania, ako aj akékoľvek ceny kedykoľvek zmeniť.

10.2. www.pilgway.com a 3dcoat.com oznámia zmeny alebo doplnenia prostredníctvom služby alebo na webových stránkach.

10.3. Ak nechcete prijať zmenu alebo doplnenie, môžete zmluvu vypovedať, keď zmeny nadobudnú účinnosť. Používanie stránok www.pilgway.com a 3dcoat.com po dátume účinnosti zmien znamená váš súhlas so zmenami alebo pridanými k Podmienkam používania.

10.4. www.pilgway.com a 3dcoat.com sú oprávnené postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy tretej strane ako súčasť akvizície www.pilgway.com alebo 3dcoat.com alebo súvisiacich obchodných aktivít.

11. SÚKROMIE A OSOBNÉ ÚDAJE

11.1. Viac podrobností o tom, ako zhromažďujeme, uchovávame a spracovávame vaše osobné údaje, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov na adrese https://3dcoat.com/privacy/.

11.2. Naše zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a budú sa považovať za jej súčasťou.

12. ROZHODNÉ PRÁVO; RIEŠENIE SPOROV

12.1. Na túto dohodu sa vzťahuje ukrajinské právo.

12.2. Okrem rozsahu stanoveného inak záväzným platným právom budú všetky spory vzniknuté v súvislosti so Softvérom alebo Službami predložené príslušnému ukrajinskému súdu so sídlom v Kyjeve na Ukrajine.

12.3. Pre akúkoľvek klauzulu v týchto Podmienkach používania, ktorá vyžaduje, aby bolo vyhlásenie urobené „písomne“, aby bolo právne platné, bude postačujúce vyhlásenie e-mailom alebo komunikáciou cez účet www.pilgway.com za predpokladu pravosti odosielateľa. možno s dostatočnou istotou stanoviť a integrita vyhlásenia nebola narušená.

12.4. Verzia akejkoľvek komunikácie informácií zaznamenaná na www.pilgway.com alebo 3dcoat.com sa bude považovať za autentickú, pokiaľ neposkytnete dôkaz o opaku.

12.5. Ak bude niektorá časť týchto Podmienok používania vyhlásená za právne neplatnú, nebude to mať vplyv na platnosť celej zmluvy. Strany sa v takom prípade dohodnú na jednom alebo viacerých náhradných ustanoveniach, ktoré sa približujú pôvodnému zámeru neplatného ustanovenia (ustanovení) v medziach zákona.

13. KONTAKT

13.1. Akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania alebo akékoľvek iné otázky týkajúce sa www.pilgway.com a 3dcoat.com pošlite e-mailom na adresu support@pilgway.com alebo support@3dcoat.com .

množstevné zľavy na objednávky

pridané do košíka
pohľadnica odhlásiť sa
false
vyplňte jedno z polí
alebo
Teraz môžete inovovať na verziu 2021! Do vášho účtu pridáme nový licenčný kľúč 2021. Váš seriál V4 zostane aktívny do 14.07.2022.
vyberte možnosť
Vyberte licenciu(y), ktorú chcete aktualizovať.
Vyberte aspoň jednu licenciu!
Text, ktorý si vyžaduje opravu
 
 
Ak ste v texte našli chybu, vyberte ju a nahláste nám ju stlačením Ctrl+Enter!
Inovovať uzol uzamknutý na plávajúcu možnosť, ktorá je k dispozícii pre nasledujúce licencie:
Vyberte licenciu(y), ktorú chcete aktualizovať.
Vyberte aspoň jednu licenciu!

Naša webová stránka používa súbory cookie

Používame tiež službu Google Analytics a technológiu Facebook Pixel, aby sme vedeli, ako funguje naša marketingová stratégia a predajné kanály.