with love from Ukraine

Cookies

Når du bruger 3dcoat.com , accepterer du alle reglerne på denne side.

www.3dcoat.com tilbyder bestemt software tilgængelig til køb og/eller download ("Software") samt tilbyder visse tjenester ("Tjenesterne"), der er tilgængelige enten gratis eller mod ekstra omkostninger på sin hjemmeside www.3dcoat.com . Brugen af softwaren er underlagt nedenstående vilkår og betingelser. Brug af 3dcoat.com udgør accept af disse vilkår og betingelser.

1. DEFINITIONER

1.1. "Software" betyder resultat af computerprogrammering i form af applikationscomputerprogram og dets komponenter samt i form af websteder eller onlinetjenester eller softwarekode eller serienummer eller registreringskode, og skal omfatte, men ikke begrænset til, hver af følgende: 3D-Coat Trial-Demo version, 3D-Coat Academic version, 3D-Coat Educational version, 3D-Coat Amateur version, 3D-Coat Professional version, 3D-Coat Floating version, 3DC-printing (kort fra 3D-Coat) til 3d-udskrivning), som skal omfatte versioner til Windows, Max OS, Linux-operativsystemer samt betaversioner, der er gjort tilgængelige for offentligheden eller for et begrænset antal brugere, og enhver sådan anden software (herunder plugins, der er udviklet eller ejet af Andrew Shpagin) som angivet på https://3dcoat.com/features/ eller gjort tilgængelig til download på https://3dcoat.com/download/ eller gennem http://3dcoat.com/forum/ .

1.2. "Service" betyder service eller enhver anden operation, som ikke er licens eller levering, foreslået og gjort tilgængelig for køb af PILGWAY på webstedet http://3dcoat.com .

1.3. "Levering" betyder enhver levering af produkter eller varer, herunder men ikke begrænset til softwarekode eller serienummer eller registreringskode, hvilket betyder overførsel og overdragelse af rettigheder til sådanne produkter eller varer til en køber og køberen som ny ejer af sådanne produkter eller varer skal være berettiget til at videresælge, bytte eller forære sådanne produkter eller varer.

1.4. "Licens" betyder retten til at bruge software på en måde og inden for det omfang, som er defineret i denne aftale, uanset om det er mod betaling eller gratis.

2. KONTOREGISTRERING OG ADGANG

2.1. For at downloade software skal du først oprette en konto.

2.2. Du skal sikre adgang til din konto mod tredjeparter og holde alle autorisationsdata fortrolige. 3dcoat.com vil antage, at alle handlinger, der udføres fra din konto efter at have logget ind med dit brugernavn og adgangskode, er autoriseret og overvåget af dig.

2.3. Registrering giver dig adgang til bestemte software og tjenester. Nogle software eller tjenester kan pålægge yderligere vilkår, der er specifikke for den pågældende software eller tjenester (f.eks. en slutbrugerlicensaftale, der er specifik for en bestemt software, eller betingelser, der er specifikke for en bestemt tjeneste). Yderligere vilkår (for eksempel betalings- og faktureringsprocedurer) kan også blive anvendt.

2.4. Kontoen må ikke overføres eller tildeles.

3. Brug af software

3.1. Du tildeles hermed ikke-eksklusiv, overdragelig, verdensomspændende licens til:

3.1.1. bruge software i overensstemmelse med dets licensvilkår (se venligst slutbrugerlicensaftalen, der er knyttet til hver kopi af installationspakken af sådan software);

3.2. Al anden brug er ikke tilladt (herunder men ikke begrænset til personlig eller ikke-kommerciel brug).

3.3. Du må bruge én kopi af softwaren gratis inden for en begrænset periode på 30 dage (30 DAGES PRØVE) udelukkende til hjemmebrug, ikke-kommerciel og personlig brug. 3D-Coat Trial-Demo kan downloades fra vores hjemmeside.

3.4. Din licens kan blive tilbagekaldt, hvis vi finder ud af, at du bruger vores software i strid med loven eller licensen, eller den bliver brugt på websteder med ærekrænkende, pornografisk eller inflammatorisk indhold. Din licens vil blive tilbagekaldt, hvis vi finder ud af, at du overtræder licensen eller disse vilkår for brug, herunder, men ikke begrænset til, hacks og snyderi til enhver af vores software eller andet indhold, som PILGWAY finder anstødeligt eller ulovligt. Din licens kan blive suspenderet på grund af lovkrav eller force majeure.

4. EJERSKAB AF IMMATERIELLE EJENDOM. LEVERING AF SOFTWAREPRODUKT

4.1. Softwaren er den proprietære eksklusive intellektuelle ejendom tilhørende Andrew Shpagin. Softwaren er beskyttet af internationale love om ophavsret. Softwarens kode er værdifuld forretningshemmelighed tilhørende Andrew Shpagin.

4.2. Ethvert Andrew Shpagins butiksmærker, logoer, handelsnavne, domænenavne og mærker tilhører Andrew Shpagin.

4.3. Softwaren er hermed underlicenseret af PILGWAY på grundlag af en licensaftale mellem PILGWAY og Andrew Shpagin.

4.4. Serienummeret eller registreringskoden er et stykke softwarekode, som er et separat produkt (softwareprodukt) og leveres som en separat software. Leveringen sker til dig med forbehold for den respektive faktura. Du bliver ejer af produktet under Forsyning fra det øjeblik, du har modtaget et sådant produkt (serienummer eller registreringskode) mod betaling, medmindre andet. Som ejer af et sådant serienummer eller registreringskode bliver du ejer af alle eksklusive intellektuelle ejendomsrettigheder og vil være i stand til at tillade eller forbyde at bruge et sådant serienummer eller registreringskode til enhver tredjepart.

4.4.1. Serienumre eller registreringskoder kan sælges og leveres til dig af autoriseret forhandler enten på det officielle websted www.3dcoat.com eller på andre websteder.

4.4.2. Serienummer eller registreringskode kan videresælges af dig til enhver part.

4.4.3. Serienummer eller registreringskode svarer til visse licenser, og omfanget af licensen skal følges nøje.

4.5. Du er autoriseret til en fuld refusion inden for 14 dage efter betaling, forudsat at licensen ikke er blevet misligholdt.

4.6. Hvis du har købt serienummer eller registreringskode fra en tredjepart på et andet websted (ikke på webstedet www.3dcoat.com), bedes du kontakte en sådan tredjepart for at få en tilbagebetalingspolitik. PILGWAY kan og vil ikke være i stand til at refundere betaling, hvis du har købt serienummer eller registreringskode fra en tredjepart, der ikke er på webstedet www.3dcoat.com.

4.6.1. Skulle du have problemer med aktivering af serienummer eller registreringskode købt fra en tredjepart, kontakt venligst support@3dcoat.com.

5. BEGRÆNSNINGER

5.1. Du må ikke forsøge at udtrække softwarens kildekode ved adskillelse eller på nogen anden måde.

5.2. Du må ikke bruge softwaren til kommercielle formål til din fortjeneste, medmindre licensen til softwaren klart tillader sådan aktivitet.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE. ANSVARSBEGRÆNSNING

6.1. SOFTWAREN LEVERES SOM DEN ER MED ALLE DEFEKTER OG FEJL. ANDREW SHPAGIN ELLER PILGWAY KAN IKKE VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR NOGET TAB, SKADE ELLER SKADE. DENNE BESTEMMELSE I AFTALEN ER GYLDIGT TIL ALLE TID, OG DEN GÆLDER SELV I BRUD AF AFTALEN I DET OMFANG DET ER TILLADT AF GÆLDENDE LOV.

6.2. 3dcoat.com er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader, følgeskader, tabt fortjeneste, mistede besparelser eller skader som følge af forretningsafbrydelser, tab af forretningsoplysninger, tab af data eller andre økonomiske tab i forbindelse med krav, skader eller andet. procedure, der opstår i henhold til denne aftale, herunder - uden begrænsning - din brug af, tillid til, adgang til 3dcoat.com-webstedet, softwaren eller en hvilken som helst del deraf, eller eventuelle rettigheder tildelt dig heri, selvom du er blevet informeret om muligheden af sådanne skader, uanset om sagen er baseret på kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder eller andet.

6.3. Skader kan kun kræves, hvis det er rapporteret skriftligt til 3dcoat.com senest to uger efter opdagelsen.

6.4. I tilfælde af force majeure er 3dcoat.com aldrig forpligtet til at kompensere for skader, du har lidt. Force majeure omfatter blandt andet forstyrrelser eller utilgængelighed af internettet, telekommunikationsinfrastruktur, strømafbrydelser, optøjer, trafikpropper, strejker, virksomhedsafbrydelser, afbrydelser i forsyningen, brande og oversvømmelser.

6.5. Du holder 3dcoat.com skadesløs mod alle krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale og brugen af software.

7. GYLDIGHEDSPERIODE

7.1. Disse vilkår for brug træder i kraft, så snart du først registrerer en konto. Aftalen forbliver i kraft, indtil din konto opsiges.

7.2. Du kan til enhver tid opsige din konto.

7.3. 3dcoat.com er berettiget til midlertidigt at blokere din konto eller lukke din konto:

7.3.1. hvis 3dcoat.com opdager ulovlig eller farlig adfærd;

7.3.2. i tilfælde af brud på disse vilkår og betingelser.

7.4. 3dcoat.com er ikke ansvarlig for nogen skade, du måtte lide ved opsigelse af kontoen eller abonnementet i overensstemmelse med artikel 6.

8. Ændringer af Vilkår

8.1. 3dcoat.com kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser samt eventuelle priser.

8.2. 3dcoat.com skal annoncere ændringer eller tilføjelser gennem tjenesten eller på hjemmesiden.

8.3. Hvis du ikke ønsker at acceptere en ændring eller tilføjelse, kan du opsige aftalen, når ændringerne træder i kraft. Brug af 3dcoat.com efter datoen for ikrafttrædelsen af ændringerne skal udgøre din accept af ændringerne eller tilføjede vilkår og betingelser.

9. FORTROLIGHED OG PERSONOPLYSNINGER

9.1. Se venligst vores privatlivspolitik på https://3dcoat.com/privacy/ for flere detaljer om, hvordan vi indsamler, opbevarer og behandler personlige data.

9.2. Vores privatlivspolitik er en integreret del af denne aftale og skal anses for at være inkorporeret heri.

10. Afsluttende klausuler

10.1. Ukrainsk lov gælder for denne aftale.

10.2. Medmindre andet er bestemt af obligatorisk gældende lov, skal alle tvister, der opstår i forbindelse med softwaren eller tjenesterne, indbringes for den kompetente ukrainske domstol med base i Kiev, Ukraine.

10.3. For enhver klausul i disse vilkår og betingelser, som kræver, at en erklæring skal afgives "skriftligt" for at være juridisk gyldig, skal en erklæring via e-mail eller kommunikation gennem 3dcoat.com-tjenesten være tilstrækkelig, forudsat at afsenderens ægthed kan være etableret med tilstrækkelig sikkerhed, og erklæringens integritet er ikke blevet kompromitteret.

10.4. Den version af enhver kommunikation af information, som er registreret af 3dcoat.com, skal anses for at være autentisk, medmindre du fremlægger bevis for det modsatte.

10.5. I tilfælde af at nogen del af disse vilkår og betingelser erklæres juridisk ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af hele aftalen. Parterne skal i et sådant tilfælde aftale en eller flere erstatningsbestemmelser, der tilnærmer den oprindelige hensigt med den eller de ugyldige bestemmelser inden for lovens grænser.

10.6. 3dcoat.com er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til en tredjepart som led i et opkøb af 3dcoat.com eller de tilknyttede forretningsaktiviteter.

10.7. Du accepterer at overholde alle gældende import/ export og -regler. Du accepterer ikke at export eller tildele softwaren og tjenesterne til enheder eller enkeltpersoner eller lande, mod hvilke der er pålagt sanktioner, eller som eksporten på eksporttidspunktet er begrænset af regeringen i USA, Japan, Australien, Canada, lande i Det Europæiske Fællesskab eller Ukraine. Du repræsenterer og garanterer, at du ikke er placeret i, under kontrol af eller en statsborger eller bosiddende i et sådant forbudt land, enhed eller person.

11. ARTIKEL 12. Kontakt

11.1. Send en e-mail med spørgsmål vedrørende disse vilkår og betingelser eller andre spørgsmål om 3dcoat.com til support@3dcoat.com.

3dcoat.com

Selskabet med begrænset ansvar "PILGWAY",

registreret i Ukraine under nr. 41158546

kontor 41, 54-A, Lomonosova street, 03022

Kiev, Ukraine

mængdebestillingsrabatter på

tilføjet til indkøbskurven
se indkøbsvogn kassen
false
udfyld et af felterne
eller
Du kan opgradere til version 2021 nu! Vi tilføjer den nye 2021-licensnøgle til din konto. Din V4-serie forbliver aktiv indtil 14.07.2022.
vælge en mulighed
Vælg den eller de licenser, der skal opgraderes.
Vælg mindst én licens!
Tekst der skal rettes
 
 
Hvis du har fundet en fejl i teksten, så vælg den og tryk på Ctrl+Enter for at rapportere den til os!
Opgrader nodelåst til flydende mulighed tilgængelig for følgende licenser:
Vælg den eller de licenser, der skal opgraderes.
Vælg mindst én licens!

Vores hjemmeside bruger cookies

Vi bruger også Google Analytics-tjenesten og Facebook Pixel-teknologi til at vide, hvordan vores marketingstrategi og salgskanaler fungerer .