with love from Ukraine

Cookies

Keď používate 3dcoat.com , súhlasíte so všetkými pravidlami na tejto stránke.

www.3dcoat.com ponúka určitý softvér dostupný na zakúpenie a/alebo stiahnutie („Softvér“), ako aj môže ponúkať určité služby („Služby“) dostupné buď bezplatne alebo za príplatok na svojej webovej stránke www.3dcoat.com . Používanie Softvéru podlieha nižšie uvedeným zmluvným podmienkam. Používanie 3dcoat.com predstavuje súhlas s týmito podmienkami.

1. DEFINÍCIE

1.1. „Softvér“ znamená výsledok počítačového programovania vo forme aplikačného počítačového programu a jeho komponentov, ako aj vo forme webových stránok alebo online služieb, alebo softvérového kódu, alebo sériového čísla alebo registračného kódu a bude zahŕňať, ale nie výlučne, každý z nasledujúce: 3D-Coat Trial-Demo verzia, 3D-Coat Academic verzia, 3D-Coat Educational verzia, 3D-Coat amatérska verzia, 3D-Coat Professional verzia, 3D-Coat Floating verzia, 3DC-tlač (skratka od 3D-Coat pre 3D tlač), ktoré zahŕňajú verzie pre operačné systémy Windows, Max OS, Linux, ako aj beta verzie sprístupnené verejnosti alebo obmedzenému počtu používateľov a akýkoľvek takýto softvér (vrátane doplnkov, ktoré sú vyvinuté alebo vlastnené Andrew Shpagin), ako je uvedené na https://3dcoat.com/features/ alebo dostupné na stiahnutie na https://3dcoat.com/download/ alebo prostredníctvom http://3dcoat.com/forum/ .

1.2. „Služba“ znamená službu alebo akúkoľvek inú operáciu, ktorá nie je licenciou ani dodávkou, navrhnutá a sprístupnená na nákup spoločnosťou PILGWAY na webovej stránke http://3dcoat.com .

1.3. „Dodávka“ znamená akúkoľvek dodávku produktov alebo tovaru vrátane, ale nie výlučne, softvérového kódu alebo sériového čísla alebo registračného kódu, čo znamená prevod a postúpenie práv s takýmito produktmi alebo tovarom na kupujúceho a kupujúceho ako nového vlastníka takéto výrobky alebo tovar budú oprávnené ďalej predávať, vymieňať alebo darovať takéto výrobky alebo tovar.

1.4. „Licencia“ znamená právo používať Softvér spôsobom a v rozsahu, ako je definované v tejto zmluve, či už za poplatok alebo bezplatne.

2. REGISTRÁCIA ÚČTU A PRÍSTUP

2.1. Ak si chcete stiahnuť softvér, musíte si najprv zaregistrovať účet.

2.2. Musíte zabezpečiť prístup k svojmu účtu pred tretími stranami a zachovať dôvernosť všetkých autorizačných údajov. 3dcoat.com bude predpokladať, že všetky akcie vykonané z vášho účtu po prihlásení pomocou vášho používateľského mena a hesla sú vami autorizované a pod dohľadom.

2.3. Registrácia vám umožňuje prístup k určitému softvéru a službám. Na niektorý softvér alebo služby sa môžu vzťahovať dodatočné podmienky špecifické pre daný softvér alebo služby (napríklad licenčná zmluva s koncovým používateľom špecifická pre konkrétny softvér alebo podmienky používania špecifické pre konkrétnu službu). Môžu sa použiť aj ďalšie podmienky (napríklad postupy platby a fakturácie).

2.4. Účet nie je možné previesť ani prideliť.

3. Používanie softvéru

3.1. Týmto sa vám udeľuje nevýhradná, prevoditeľná, celosvetová licencia na:

3.1.1. používať softvér v súlade s jeho licenčnými podmienkami (pozri Licenčnú zmluvu s koncovým používateľom priloženú ku každej kópii inštalačného balíka takéhoto softvéru);

3.2. Všetky ostatné použitia nie sú povolené (vrátane, ale nie výlučne, osobného alebo nekomerčného použitia).

3.3. Jednu kópiu Softvéru môžete bezplatne používať v obmedzenom čase 30 dní (30 DŇOVÁ SKÚŠKA) len na domáce, nekomerčné a osobné použitie. 3D-Coat Trial-Demo si môžete stiahnuť z našej webovej stránky.

3.4. Vaša Licencia môže byť odvolaná v prípade, že zistíme, že používate náš Softvér v rozpore so zákonom alebo Licenciou, alebo že sa používa na stránkach s hanlivým, pornografickým alebo poburujúcim obsahom. Vaša Licencia bude zrušená, ak zistíme, že porušujete Licenciu alebo tieto Podmienky používania vrátane, ale nie výlučne, hackingov a podvodov pre akýkoľvek náš Softvér alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý PILGWAY považuje za nevhodný alebo nezákonný. Vaša licencia môže byť pozastavená z dôvodu požiadaviek zákona alebo vyššej moci.

4. VLASTNÍCTVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA. DODÁVKA SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU

4.1. Softvér je výhradným duševným vlastníctvom Andrewa Shpagina. Softvér je chránený medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Kód Softvéru je cenným obchodným tajomstvom Andrewa Shpagina.

4.2. Všetky obchodné značky, logá, obchodné názvy, názvy domén a značky Andrewa Shpagina sú vlastníctvom Andrewa Shpagina.

4.3. Softvér je týmto sublicencovaný spoločnosťou PILGWAY na základe licenčnej zmluvy medzi PILGWAY a Andrewom Shpaginom.

4.4. Sériové číslo alebo registračný kód je časť softvérového kódu, ktorý je samostatným produktom (softvérovým produktom) a dodáva sa ako samostatný softvér. Dodávka sa vám uskutoční na základe príslušnej faktúry. Vlastníkom produktu v rámci Dodávky sa stávate od momentu, keď dostanete takýto produkt (sériové číslo alebo registračný kód) s výhradou platby, pokiaľ nie je inak. Ako vlastník takéhoto sériového čísla alebo registračného kódu sa stávate vlastníkom všetkých výhradných práv duševného vlastníctva a budete môcť povoliť alebo zakázať používanie takéhoto sériového čísla alebo registračného kódu akejkoľvek tretej strane.

4.4.1. Sériové čísla alebo registračné kódy vám môže predať a dodať autorizovaný predajca buď na oficiálnej webovej stránke www.3dcoat.com alebo na iných webových stránkach.

4.4.2. Sériové číslo alebo registračný kód môžete ďalej predať ktorejkoľvek strane.

4.4.3. Sériové číslo alebo registračný kód zodpovedá určitej Licencii a rozsah Licencie je potrebné prísne dodržiavať.

4.5. Máte oprávnenie na vrátenie celej sumy do 14 dní od zaplatenia za predpokladu, že nedošlo k porušeniu Licencie.

4.6. V prípade, že ste si zakúpili sériové číslo alebo registračný kód od tretej strany na inej webovej stránke (nie na webovej stránke www.3dcoat.com), kontaktujte túto tretiu stranu a požiadajte o pravidlá vrátenia peňazí. Spoločnosť PILGWAY môže a nebude môcť vrátiť platbu, ak ste si zakúpili sériové číslo alebo registračný kód od tretej strany, ktorá nie je na webovej stránke www.3dcoat.com.

4.6.1. Ak by ste mali nejaké problémy s aktiváciou sériového čísla alebo registračného kódu zakúpeného od tretej strany, kontaktujte support@3dcoat.com.

5. OBMEDZENIA

5.1. Nesmiete sa pokúšať extrahovať zdrojový kód Softvéru rozoberaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

5.2. Softvér nesmiete používať na komerčné účely pre svoj zisk, pokiaľ Licencia Softvéru takúto činnosť jasne nepovoľuje.

6. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

6.1. SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ TAK AKO JE, SO VŠETKÝMI CHYBAMI A CHYBAMI. ANDREW SHPAGIN ALEBO PILGWAY NIE SÚ ZODPOVEDNÉ ZA ŽIADNU STRATU, ŠKODU ALEBO UJMU. TOTO ULOŽENIE ZMLUVY JE PLATNÉ KEDYKOĽVEK A BUDE PLATNÉ AJ PRI PORUŠENÍ DOHODY V ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM ZÁKONOM.

6.2. 3dcoat.com v žiadnom prípade nezodpovedá za nepriame škody, následné škody, ušlý zisk, zmeškané úspory alebo škody spôsobené prerušením podnikania, stratou obchodných informácií, stratou údajov alebo za akúkoľvek inú finančnú stratu v súvislosti s akýmkoľvek nárokom, škodou alebo iným konania vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane – bez obmedzenia – vášho používania, spoliehania sa na webovú stránku 3dcoat.com, prístupu na webovú stránku 3dcoat.com, Softvéru alebo akejkoľvek jeho časti alebo akýchkoľvek práv, ktoré vám tu udeľujeme, aj keď ste boli upozornení na možnosť takýchto škôd, či už je žaloba založená na zmluve, deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušení práv duševného vlastníctva alebo inak.

6.3. Nárok na náhradu škody je možné uplatniť len vtedy, ak je písomne nahlásený na 3dcoat.com maximálne dva týždne po zistení.

6.4. V prípade vyššej moci sa od 3dcoat.com nikdy nepožaduje, aby nahradila škody, ktoré utrpíte. Vyššia moc zahŕňa okrem iného prerušenie alebo nedostupnosť internetu, telekomunikačnej infraštruktúry, výpadky elektriny, nepokoje, dopravné zápchy, štrajky, výpadky spoločnosti, prerušenie dodávok, požiare a záplavy.

6.5. Odškodňujete 3dcoat.com za všetky nároky vyplývajúce z alebo v súvislosti s touto zmluvou a používaním Softvéru.

7. DOBA PLATNOSTI

7.1. Tieto Podmienky používania nadobudnú platnosť, akonáhle si prvýkrát zaregistrujete účet. Zmluva zostáva v platnosti až do zrušenia vášho účtu.

7.2. Svoj účet môžete kedykoľvek ukončiť.

7.3. 3dcoat.com je oprávnená dočasne zablokovať váš účet alebo zrušiť váš účet:

7.3.1. ak 3dcoat.com zistí nezákonné alebo nebezpečné správanie;

7.3.2. v prípade porušenia týchto obchodných podmienok.

7.4. 3dcoat.com nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorú môžete utrpieť zrušením účtu alebo predplatného v súlade s článkom 6.

8. Zmeny podmienok

8.1. 3dcoat.com môže tieto podmienky, ako aj akékoľvek ceny kedykoľvek zmeniť.

8.2. 3dcoat.com oznámi zmeny alebo doplnenia prostredníctvom služby alebo na webovej stránke.

8.3. Ak nechcete prijať zmenu alebo doplnenie, môžete zmluvu vypovedať, keď zmeny nadobudnú účinnosť. Používanie 3dcoat.com po dátume účinnosti zmien bude znamenať váš súhlas so zmenami alebo doplneniami zmluvných podmienok.

9. SÚKROMIE A OSOBNÉ ÚDAJE

9.1. Ďalšie podrobnosti o tom, ako zhromažďujeme, uchovávame a spracovávame osobné údaje, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov na adrese https://3dcoat.com/privacy/ .

9.2. Naše zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a budú sa považovať za jej súčasťou.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Na túto dohodu sa vzťahuje ukrajinské právo.

10.2. Okrem rozsahu stanoveného inak záväzným platným právom budú všetky spory vzniknuté v súvislosti so Softvérom alebo Službami predložené príslušnému ukrajinskému súdu so sídlom v Kyjeve na Ukrajine.

10.3. Pre akúkoľvek klauzulu v týchto podmienkach, ktorá vyžaduje, aby bolo vyhlásenie urobené „písomne“, aby bolo právne platné, postačuje vyhlásenie e-mailom alebo komunikáciou prostredníctvom služby 3dcoat.com za predpokladu, že je možné overiť pravosť odosielateľa. s dostatočnou istotou a integrita vyhlásenia nebola narušená.

10.4. Verzia akejkoľvek komunikácie informácií zaznamenaná 3dcoat.com sa bude považovať za autentickú, pokiaľ neposkytnete dôkaz o opaku.

10.5. Ak bude niektorá časť týchto podmienok vyhlásená za právne neplatnú, nebude to mať vplyv na platnosť celej zmluvy. Strany sa v takom prípade dohodnú na jednom alebo viacerých náhradných ustanoveniach, ktoré sa približujú pôvodnému zámeru neplatného ustanovenia (ustanovení) v medziach zákona.

10.6. Spoločnosť 3dcoat.com je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy tretej strane ako súčasť akvizície spoločnosti 3dcoat.com alebo súvisiacich obchodných aktivít.

10.7. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia týkajúce sa dovozu/vývozu. Súhlasíte s tým, že nebudete vyvážať ani nepostupovať softvér a služby subjektom alebo jednotlivcom alebo krajinám, voči ktorým sú uvalené sankcie alebo do ktorých je vývoz v čase vývozu obmedzený vládou Spojených štátov amerických, Japonska, Austrálie, Kanady, krajín Európske spoločenstvo alebo Ukrajina. Vyhlasujete a zaručujete, že sa nenachádzate v žiadnej takejto zakázanej krajine, subjektu alebo jednotlivcovi, nie ste pod ich kontrolou ani nie ste štátnym príslušníkom alebo obyvateľom žiadnej takejto zakázanej krajiny, subjektu alebo jednotlivca.

11. ČLÁNOK 12. Kontakt

11.1. Akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zmluvných podmienok alebo akékoľvek iné otázky týkajúce sa 3dcoat.com pošlite e-mailom na adresu support@3dcoat.com.

3dcoat.com

Spoločnosť s ručením obmedzeným „PILGWAY“,

registrovaná na Ukrajine pod číslom 41158546

kancelária 41, 54-A, Lomonosova ulica, 03022

Kyjev, Ukrajina

množstevné zľavy na objednávky

pridané do košíka
pohľadnica odhlásiť sa
false
vyplňte jedno z polí
alebo
Teraz môžete inovovať na verziu 2021! Do vášho účtu pridáme nový licenčný kľúč 2021. Váš seriál V4 zostane aktívny do 14.07.2022.
vyberte možnosť
Vyberte aspoň jednu licenciu!
Text, ktorý si vyžaduje opravu
 
 
Ak ste v texte našli chybu, vyberte ju a nahláste nám ju stlačením Ctrl+Enter!
Inovovať uzol uzamknutý na plávajúcu možnosť, ktorá je k dispozícii pre nasledujúce licencie:
Vyberte licenciu(y), ktorú chcete aktualizovať.
Vyberte aspoň jednu licenciu!

Naša webová stránka používa súbory cookie

Používame tiež službu Google Analytics a technológiu Facebook Pixel, aby sme vedeli, ako funguje naša marketingová stratégia a predajné kanály.