with love from Ukraine

Koekjes

Wanneer u 3dcoat.com gebruikt, gaat u akkoord met alle regels op deze pagina.

www.3dcoat.com biedt bepaalde software die beschikbaar is voor aankoop en/of download (“Software”) en kan ook bepaalde diensten (de “Diensten”) aanbieden die gratis of tegen extra kosten beschikbaar zijn op haar website www.3dcoat.com . Het gebruik van de Software is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Het gebruik van 3dcoat.com houdt in dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

1. DEFINITIES

1.1. "Software" betekent het resultaat van computerprogrammering in de vorm van een toepassingscomputerprogramma en zijn componenten, evenals in de vorm van websites of onlinediensten, of softwarecode, of serienummer of registratiecode, en omvat maar is niet beperkt tot elk van de volgende: 3D-Coat Trial-Demo-versie, 3D-Coat Academic-versie, 3D-Coat Educatieve versie, 3D-Coat Amateur-versie, 3D-Coat Professional-versie, 3D-Coat Floating-versie, 3DC-printing (afgekort van 3D-Coat voor 3D-printen), waaronder versies voor Windows, Max OS, Linux-besturingssystemen, evenals bètaversies die beschikbaar zijn voor het publiek of voor een beperkt aantal gebruikers, en alle andere software (inclusief plug-ins die zijn ontwikkeld door of eigendom zijn van Andrew Shpagin) zoals vermeld op https://3dcoat.com/features/ of beschikbaar gesteld om te downloaden op https://3dcoat.com/download/ of via http://3dcoat.com/forum/ .

1.2. "Service" betekent service, of enige andere handeling die geen Licentie of Levering is, voorgesteld en beschikbaar gesteld voor aankoop door PILGWAY op de website http://3dcoat.com .

1.3. "Levering" betekent elke levering van producten of goederen, inclusief maar niet beperkt tot softwarecode of serienummer of registratiecode, wat betekent overdracht en toewijzing van rechten met dergelijke producten of goederen aan een koper, en de koper, als een nieuwe eigenaar van dergelijke producten of goederen komen in aanmerking om dergelijke producten of goederen door te verkopen, te ruilen of cadeau te doen.

1.4. "Licentie" betekent het recht om de Software te gebruiken op een manier en binnen de reikwijdte zoals gedefinieerd in deze Overeenkomst, al dan niet tegen betaling.

2. ACCOUNT REGISTRATIE EN TOEGANG

2.1. Om software te downloaden, moet u zich eerst registreren voor een account.

2.2. U moet de toegang tot uw account beveiligen tegen derden en alle autorisatiegegevens vertrouwelijk houden. 3dcoat.com gaat ervan uit dat alle acties die vanuit uw account worden ondernomen nadat u bent ingelogd met uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u zijn geautoriseerd en gecontroleerd.

2.3. Registratie geeft u toegang tot bepaalde Software en Services. Sommige Software of Services kunnen aanvullende voorwaarden opleggen die specifiek zijn voor die Software of Services (bijvoorbeeld een licentieovereenkomst voor eindgebruikers die specifiek is voor een bepaalde Software, of gebruiksvoorwaarden die specifiek zijn voor een bepaalde Service). Er kunnen ook aanvullende voorwaarden (bijvoorbeeld betalings- en factureringsprocedures) worden toegepast.

2.4. Het account mag niet worden overgedragen of toegewezen.

3. Gebruik van software

3.1. Hierbij wordt u een niet-exclusieve, toewijsbare, wereldwijde licentie verleend om:

3.1.1. de Software gebruiken in overeenstemming met de licentievoorwaarden (raadpleeg de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers die aan elk exemplaar op het installatiepakket van dergelijke Software is gehecht);

3.2. Alle andere vormen van gebruik zijn niet toegestaan (inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk of niet-commercieel gebruik).

3.3. U mag binnen een beperkte tijd van 30 dagen (30 DAGEN PROEF) gratis één exemplaar van de Software gebruiken voor thuis, niet-commercieel en persoonlijk gebruik. 3D-Coat Trial-Demo kan worden gedownload van onze website.

3.4. Uw licentie kan worden ingetrokken als we ontdekken dat u onze software gebruikt in strijd met de wet of de licentie, of als deze wordt gebruikt op sites met lasterlijke, pornografische of opruiende inhoud. Uw licentie wordt ingetrokken als we ontdekken dat u de licentie of deze gebruiksvoorwaarden schendt, inclusief maar niet beperkt tot hacks en cheats voor onze software of andere inhoud die PILGWAY aanstootgevend of onwettig vindt. Uw Licentie kan worden opgeschort vanwege wettelijke vereisten of overmacht.

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM. LEVERING VAN SOFTWAREPRODUCT

4.1. De Software is het exclusieve intellectuele eigendom van Andrew Shpagin. De Software wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. De code van de Software is een waardevol handelsgeheim van Andrew Shpagin.

4.2. Alle winkelmerken, logo's, handelsnamen, domeinnamen en merken van Andrew Shpagin zijn eigendom van Andrew Shpagin.

4.3. De Software wordt hierbij in sublicentie gegeven door PILGWAY op basis van een licentieovereenkomst tussen PILGWAY en Andrew Shpagin.

4.4. Het serienummer of registratiecode is een stukje softwarecode dat een apart product (softwareproduct) is en als aparte software wordt geleverd. De Levering wordt aan u gedaan onder voorbehoud van de respectieve factuur. U wordt eigenaar van het product onder Aanbod vanaf het moment dat u een dergelijk product (serienummer of registratiecode) tegen betaling heeft ontvangen, tenzij anders. Als eigenaar van een dergelijk serienummer of registratiecode wordt u eigenaar van alle exclusieve intellectuele eigendomsrechten en kunt u het gebruik van een dergelijk serienummer of registratiecode aan derden toestaan of verbieden.

4.4.1. Serienummers of registratiecodes kunnen aan u worden verkocht en geleverd door een geautoriseerde wederverkoper, hetzij op de officiële website www.3dcoat.com of op andere websites.

4.4.2. Serienummer of registratiecode kan door u worden doorverkocht aan elke partij.

4.4.3. Serienummer of registratiecode komt overeen met een bepaalde Licentie en de reikwijdte van de Licentie moet strikt worden gevolgd.

4.5. U bent bevoegd voor een volledige terugbetaling binnen 14 dagen na betaling, op voorwaarde dat de Licentie niet is geschonden.

4.6. Als u het serienummer of de registratiecode van een derde partij op een andere website hebt gekocht (niet op de website www.3dcoat.com), neem dan contact op met die derde partij voor een restitutiebeleid. PILGWAY kan en kan de betaling niet terugbetalen als u een serienummer of registratiecode hebt gekocht van een derde partij die niet op de website www.3dcoat.com staat.

4.6.1. Neem contact op met support@3dcoat.com als u problemen heeft met het activeren van het serienummer of de registratiecode die u van een derde hebt gekocht.

5. BEPERKINGEN

5.1. U mag niet proberen de broncode van de Software te extraheren door deze te demonteren of op een andere manier.

5.2. U mag de Software niet gebruiken voor commerciële doeleinden voor uw winst, tenzij de Licentie van de Software dergelijke activiteiten duidelijk toestaat.

6. DISCLAIMER. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1. DE SOFTWARE WORDT IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD MET ALLE DEFECTEN EN FOUTEN. ANDREW SHPAGIN OF PILGWAY IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIG VERLIES, SCHADE OF SCHADEVERGOEDING. DEZE CLAUSULE VAN DE OVEREENKOMST IS TE ALLEN TIJDE GELDIG EN ZAL VAN TOEPASSING ZELFS IN DE SCHENDING VAN DE OVEREENKOMST, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

6.2. 3dcoat.com is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie, verlies van bedrijfsinformatie, verlies van gegevens of enige andere vermogensschade in verband met enige claim, schade of andere procedure die voortvloeit uit deze overeenkomst, inclusief - maar niet beperkt tot - uw gebruik van, vertrouwen op, toegang tot de 3dcoat.com website, de Software of enig deel daarvan, of enige rechten die hieronder aan u zijn verleend, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of de actie is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins.

6.3. Schade kan alleen worden geclaimd indien deze uiterlijk twee weken na ontdekking schriftelijk aan 3dcoat.com is gemeld.

6.4. In geval van overmacht is 3dcoat.com nimmer gehouden tot vergoeding van door u geleden schade. Onder overmacht wordt onder meer verstaan storing of onbeschikbaarheid van internet, telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, rellen, files, stakingen, bedrijfsstoringen, leveringsonderbrekingen, branden en overstromingen.

6.5. U vrijwaart 3dcoat.com voor alle aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst en het gebruik van Software.

7. GELDIGHEIDSDUUR

7.1. Deze gebruiksvoorwaarden treden in werking zodra u voor het eerst een account aanmaakt. De overeenkomst blijft van kracht totdat uw account wordt beëindigd.

7.2. U kunt uw account op elk moment beëindigen.

7.3. 3dcoat.com is gerechtigd uw account tijdelijk te blokkeren of uw account te beëindigen:

7.3.1. als 3dcoat.com onwettig of gevaarlijk gedrag ontdekt;

7.3.2. in geval van overtreding van deze voorwaarden.

7.4. 3dcoat.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt door het beëindigen van het account of abonnement conform artikel 6.

8. Wijzigingen in de voorwaarden

8.1. 3dcoat.com kan deze voorwaarden en eventuele prijzen op elk moment wijzigen.

8.2. 3dcoat.com zal wijzigingen of aanvullingen aankondigen via de dienst of op de website.

8.3. Als u een wijziging of aanvulling niet wilt accepteren, kunt u de overeenkomst beëindigen wanneer de wijzigingen van kracht worden. Gebruik van 3dcoat.com na de ingangsdatum van de wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met de wijzigingen of aanvullende voorwaarden.

9. PRIVACY EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

9.1. Raadpleeg ons privacybeleid op https://3dcoat.com/privacy/ voor meer informatie over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en verwerken.

9.2. Ons privacybeleid is een integraal onderdeel van deze overeenkomst en wordt geacht hierin te zijn opgenomen.

10. Slotbepalingen

10.1. Op deze overeenkomst is Oekraïens recht van toepassing.

10.2. Behalve voor zover anders bepaald door dwingend toepasselijk recht, zullen alle geschillen die ontstaan in verband met de Software of Services worden voorgelegd aan de bevoegde Oekraïense rechtbank in Kiev, Oekraïne.

10.3. Voor elke clausule in deze voorwaarden die eist dat een verklaring "schriftelijk" moet worden gedaan om rechtsgeldig te zijn, is een verklaring per e-mail of communicatie via de 3dcoat.com-service voldoende, mits de authenticiteit van de afzender kan worden aangetoond. met voldoende zekerheid vastgesteld en de integriteit van de verklaring niet is aangetast.

10.4. De versie van enige communicatie of informatie zoals vastgelegd door 3dcoat.com wordt geacht authentiek te zijn, tenzij u tegenbewijs levert.

10.5. Indien enig onderdeel van deze voorwaarden rechtsgeldig wordt verklaard, tast dit de geldigheid van de gehele overeenkomst niet aan. Partijen zullen in dat geval één of meer vervangende bepalingen overeenkomen die binnen de grenzen van de wet de oorspronkelijke bedoeling van de nietige bepaling(en) benaderen.

10.6. 3dcoat.com is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij als onderdeel van een overname van 3dcoat.com of de daarmee samenhangende bedrijfsactiviteiten.

10.7. U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke import/ export en -regelgeving. U stemt ermee in de Software en Services niet te export of toe te wijzen aan entiteiten of individuen of landen waartegen sancties zijn opgelegd of waarnaar de uitvoer op het moment van uitvoer is beperkt door de regering van de Verenigde Staten, Japan, Australië, Canada, landen van de Europese Gemeenschap of Oekraïne. U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, of een onderdaan of ingezetene bent van een dergelijk verboden land, entiteit of individu.

11. ARTIKEL 12. Contact

11.1. E-mail eventuele vragen over deze algemene voorwaarden of andere vragen over 3dcoat.com naar support@3dcoat.com.

3dcoat.com

Naamloze vennootschap “PILGWAY”,

geregistreerd in Oekraïne onder nr. 41158546

kantoor 41, 54-A, Lomonosova straat, 03022

Kiev, Oekraïne

volumebestelling kortingen op

toegevoegd aan winkelwagen
Bekijk winkelwagen uitchecken
false
vul een van de velden in
of
U kunt nu upgraden naar versie 2021! We zullen de nieuwe licentiesleutel voor 2021 aan uw account toevoegen. Je V4-serie blijft actief tot 14.07.2022.
kies een optie
Kies de licentie(s) om te upgraden.
Selecteer minimaal één licentie!
Tekst die moet worden gecorrigeerd
 
 
Als je een fout in de tekst hebt gevonden, selecteer deze dan en druk op Ctrl+Enter om het aan ons te melden!
Upgrade node-locked naar floating optie beschikbaar voor de volgende licenties:
Kies de licentie(s) om te upgraden.
Selecteer minimaal één licentie!

Onze website maakt gebruik van сookies

We gebruiken ook Google Analytics-service en Facebook Pixel-technologie om te weten hoe onze marketingstrategie en verkoopkanalen werken .