with love from Ukraine

Bánh quy

Khi bạn sử dụng 3dcoat.com , bạn đồng ý với tất cả các quy tắc trên trang này.

www.3dcoat.com cung cấp một số phần mềm có sẵn để mua và / hoặc tải xuống (“Phần mềm”) cũng như có thể cung cấp một số dịch vụ nhất định (“Dịch vụ”) miễn phí hoặc có tính phí tại trang web www.3dcoat.com . Việc sử dụng Phần mềm phải tuân theo các điều khoản và điều kiện dưới đây. Sử dụng 3dcoat.com đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.

1. ĐỊNH NGHĨA

1.1. “Phần mềm” có nghĩa là kết quả của việc lập trình máy tính dưới dạng chương trình máy tính ứng dụng và các thành phần của nó cũng như dưới dạng trang web hoặc dịch vụ trực tuyến, hoặc mã phần mềm, hoặc số sê-ri hoặc mã đăng ký, và sẽ bao gồm nhưng không giới hạn đối với từng sau: Phiên bản 3D-Coat Trial-Demo, 3D-Coat Academic, 3D-Coat Educational, 3D-Coat Amateur, 3D-Coat Professional, 3D-Coat Floating, 3DC-print (viết tắt của 3D-Coat cho in 3D), sẽ bao gồm các phiên bản dành cho hệ điều hành Windows, Max OS, Linux cũng như các phiên bản beta được cung cấp cho công chúng hoặc cho một số lượng hạn chế người dùng và bất kỳ phần mềm nào khác như vậy (bao gồm cả các plugin được phát triển hoặc sở hữu bởi Andrew Shpagin) như được liệt kê tại https://3dcoat.com/features/ hoặc có sẵn để tải xuống tại https://3dcoat.com/download/ hoặc qua http://3dcoat.com/forum/ .

1.2. "Dịch vụ" có nghĩa là dịch vụ hoặc bất kỳ hoạt động nào khác không phải là Giấy phép hoặc Cung cấp, do PILGWAY đề xuất và cung cấp để mua tại trang web http://3dcoat.com .

1.3. "Cung cấp" có nghĩa là bất kỳ nguồn cung cấp sản phẩm hoặc hàng hóa nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở mã phần mềm hoặc số sê-ri hoặc mã đăng ký, có nghĩa là chuyển giao và chuyển nhượng quyền đối với sản phẩm hoặc hàng hóa đó cho người mua và người mua, với tư cách là chủ sở hữu mới của các sản phẩm hoặc hàng hóa đó sẽ đủ điều kiện để bán lại, trao đổi hoặc tặng cho các sản phẩm hoặc hàng hóa đó.

1.4. "Giấy phép" có nghĩa là quyền sử dụng Phần mềm theo cách và trong phạm vi được xác định trong Thỏa thuận này cho dù có tính phí hay miễn phí.

2. ĐĂNG KÝ VÀ TRUY CẬP TÀI KHOẢN

2.1. Để tải xuống Phần mềm, trước tiên bạn cần đăng ký một tài khoản.

2.2. Bạn phải bảo mật quyền truy cập vào tài khoản của mình trước các bên thứ ba và giữ bí mật tất cả dữ liệu ủy quyền. 3dcoat.com sẽ giả định rằng tất cả các hành động được thực hiện từ tài khoản của bạn sau khi đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn là do bạn ủy quyền và giám sát.

2.3. Đăng ký cho phép bạn truy cập Phần mềm và Dịch vụ cụ thể. Một số Phần mềm hoặc Dịch vụ có thể áp đặt các điều khoản bổ sung dành riêng cho Phần mềm hoặc Dịch vụ đó (ví dụ: thỏa thuận cấp phép người dùng cuối dành riêng cho một Phần mềm cụ thể hoặc các điều khoản sử dụng dành riêng cho một Dịch vụ cụ thể). Ngoài ra, các điều khoản bổ sung (ví dụ: thủ tục thanh toán và lập hóa đơn) có thể được áp dụng.

2.4. Tài khoản có thể không được chuyển nhượng hoặc chỉ định.

3. Sử dụng phần mềm

3.1. Theo đây, bạn được cấp giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, trên toàn thế giới để:

3.1.1. sử dụng Phần mềm theo các điều khoản cấp phép của Phần mềm đó (vui lòng tham khảo Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối đính kèm với mỗi bản sao trên gói cài đặt của Phần mềm đó);

3.2. Tất cả các mục đích sử dụng khác đều không được phép (bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi thương mại).

3.3. Bạn có thể sử dụng miễn phí một bản Phần mềm trong thời hạn giới hạn là 30 ngày (DÙNG THỬ 30 NGÀY) chỉ cho mục đích sử dụng gia đình, phi thương mại và cá nhân. Bản dùng thử 3D-Coat có thể được tải xuống từ trang web của chúng tôi.

3.4. Giấy phép của bạn có thể bị thu hồi trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng bạn sử dụng Phần mềm của chúng tôi vi phạm pháp luật hoặc Giấy phép, hoặc nó đang được sử dụng trên các trang web có nội dung phỉ báng, khiêu dâm hoặc kích động. Giấy phép của bạn sẽ bị thu hồi nếu chúng tôi phát hiện ra rằng bạn đang vi phạm Giấy phép hoặc các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn, hack và gian lận đối với bất kỳ Phần mềm nào của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào khác mà PILGWAY thấy có thể bị phản đối hoặc bất hợp pháp. Giấy phép của bạn có thể bị đình chỉ do yêu cầu của pháp luật hoặc do trường hợp bất khả kháng.

4. SỞ HỮU SỞ HỮU TRÍ TUỆ. CUNG CẤP SẢN PHẨM PHẦN MỀM

4.1. Phần mềm là tài sản trí tuệ độc quyền độc quyền của Andrew Shpagin. Phần mềm được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế. Mã của Phần mềm là bí mật thương mại có giá trị của Andrew Shpagin.

4.2. Mọi dấu hiệu, biểu trưng, tên thương mại, tên miền và thương hiệu của Andrew Shpagin đều là tài sản của Andrew Shpagin.

4.3. Theo đây, Phần mềm được cấp phép lại bởi PILGWAY trên cơ sở thỏa thuận cấp phép giữa PILGWAY và Andrew Shpagin.

4.4. Số sê-ri hoặc mã đăng ký là một đoạn mã phần mềm là một sản phẩm riêng biệt (sản phẩm phần mềm) và được cung cấp như một phần mềm riêng biệt. Việc cung cấp được thực hiện cho bạn tuân theo hóa đơn tương ứng. Bạn trở thành chủ sở hữu của sản phẩm thuộc Nguồn cung cấp kể từ thời điểm bạn nhận được sản phẩm đó (số sê-ri hoặc mã đăng ký) phải thanh toán trừ khi có cách khác. Là chủ sở hữu của số sê-ri hoặc mã đăng ký đó, bạn trở thành chủ sở hữu của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ độc quyền và sẽ có thể cho phép hoặc cấm sử dụng số sê-ri hoặc mã đăng ký đó cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4.4.1. Số sê-ri hoặc mã đăng ký có thể được bán và cung cấp cho bạn bởi người bán lại được ủy quyền trên trang web chính thức www.3dcoat.com hoặc trên các trang web khác.

4.4.2. Số sê-ri hoặc mã đăng ký có thể được bạn bán lại cho bất kỳ bên nào.

4.4.3. Số sê-ri hoặc mã đăng ký tương ứng với Giấy phép nhất định và phạm vi của Giấy phép phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

4.5. Bạn được phép hoàn lại đầy đủ trong vòng 14 ngày kể từ ngày thanh toán với điều kiện Giấy phép không bị vi phạm.

4.6. Trong trường hợp bạn mua số sê-ri hoặc mã đăng ký từ bên thứ ba trên một trang web khác (không phải trên trang web www.3dcoat.com), vui lòng liên hệ với bên thứ ba đó để biết chính sách hoàn tiền. PILGWAY có thể và sẽ không thể hoàn lại tiền thanh toán nếu bạn đã mua số sê-ri hoặc mã đăng ký từ bên thứ ba không có trên trang web www.3dcoat.com.

4.6.1. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì với việc kích hoạt số sê-ri hoặc mã đăng ký mua từ bên thứ ba, vui lòng liên hệ support@3dcoat.com.

5. HẠN CHẾ

5.1. Bạn không được cố gắng trích xuất mã nguồn của Phần mềm bằng cách tháo rời hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.

5.2. Bạn không được sử dụng Phần mềm cho mục đích thương mại vì lợi nhuận của mình trừ khi Giấy phép của Phần mềm cho phép rõ ràng hoạt động đó.

6. TỪ CHỐI. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

6.1. PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP NGUYÊN TẮC VỚI TẤT CẢ CÁC KHẮC PHỤC VÀ LỖI. ANDREW SHPAGIN HOẶC PILGWAY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ MẤT MÁT, THIỆT HẠI HOẶC BẤT CỨ NÀO. ĐIỀU KHOẢN NÀY CỦA THỎA THUẬN CÓ HIỆU LỰC BẤT CỨ LÚC NÀO VÀ NÓ SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NGAY LẬP TỨC TRONG PHẠM VI CỦA THỎA THUẬN ĐỐI VỚI NGOẠI LỆ ĐƯỢC LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP.

6.2. Trong mọi trường hợp, 3dcoat.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại gián tiếp, thiệt hại do hậu quả, lợi nhuận bị mất, khoản tiết kiệm bị bỏ lỡ hoặc thiệt hại do gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh, mất dữ liệu hoặc bất kỳ tổn thất tiền tệ nào khác liên quan đến bất kỳ khiếu nại, thiệt hại hoặc khác tiếp tục phát sinh theo thỏa thuận này, bao gồm - nhưng không giới hạn - việc bạn sử dụng, dựa vào, truy cập vào trang web 3dcoat.com, Phần mềm hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc bất kỳ quyền nào được cấp cho bạn dưới đây, ngay cả khi bạn đã được thông báo về khả năng về những thiệt hại như vậy, cho dù hành động đó dựa trên hợp đồng, hành vi sai trái (bao gồm cả sơ suất), vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay các hành vi khác.

6.3. Chỉ có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu được báo cáo bằng văn bản cho 3dcoat.com tối đa là hai tuần sau khi phát hiện.

6.4. Trong trường hợp bất khả kháng 3dcoat.com không bao giờ phải bồi thường thiệt hại mà bạn phải chịu. Trường hợp bất khả kháng bao gồm, trong số những điều khác, sự gián đoạn hoặc không có sẵn của internet, cơ sở hạ tầng viễn thông, gián đoạn nguồn điện, bạo loạn, tắc đường, đình công, gián đoạn công ty, gián đoạn nguồn cung cấp, hỏa hoạn và lũ lụt.

6.5. Bạn bồi thường cho 3dcoat.com mọi khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này và việc sử dụng Phần mềm.

7. THỜI KỲ HIỆU LỰC

7.1. Các Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực ngay khi bạn đăng ký tài khoản lần đầu. Thỏa thuận vẫn có hiệu lực cho đến khi tài khoản của bạn bị chấm dứt.

7.2. Bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

7.3. 3dcoat.com có quyền tạm thời khóa tài khoản của bạn hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn:

7.3.1. nếu 3dcoat.com phát hiện ra hành vi bất hợp pháp hoặc nguy hiểm;

7.3.2. trong trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

7.4. 3dcoat.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu do việc chấm dứt tài khoản hoặc đăng ký theo Điều 6.

8. Thay đổi Điều khoản

8.1. 3dcoat.com có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện này cũng như bất kỳ mức giá nào vào bất kỳ lúc nào.

8.2. 3dcoat.com sẽ thông báo những thay đổi hoặc bổ sung thông qua dịch vụ hoặc trên trang web.

8.3. Nếu bạn không muốn chấp nhận thay đổi hoặc bổ sung, bạn có thể chấm dứt thỏa thuận khi những thay đổi có hiệu lực. Việc sử dụng 3dcoat.com sau ngày các thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi hoặc các điều khoản và điều kiện bổ sung.

9. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

9.1. Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi tại https://3dcoat.com/privacy/ để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân.

9.2. Chính sách Bảo mật của chúng tôi là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận này và sẽ được coi là hợp nhất ở đây.

10. Điều khoản cuối cùng

10.1. Luật pháp Ukraine áp dụng cho thỏa thuận này.

10.2. Ngoại trừ phạm vi được xác định khác theo luật áp dụng bắt buộc, tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến Phần mềm hoặc Dịch vụ sẽ được đưa ra trước tòa án Ukraine có thẩm quyền có trụ sở tại Kyiv, Ukraine.

10.3. Đối với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện này yêu cầu một tuyên bố phải được thực hiện "bằng văn bản" để có giá trị pháp lý, một tuyên bố qua e-mail hoặc thông tin liên lạc thông qua dịch vụ 3dcoat.com sẽ là đủ với điều kiện là tính xác thực của người gửi được thiết lập với đủ độ chắc chắn và tính toàn vẹn của tuyên bố không bị xâm phạm.

10.4. Phiên bản của bất kỳ giao tiếp thông tin nào được 3dcoat.com ghi lại sẽ được coi là xác thực, trừ khi bạn cung cấp bằng chứng cho điều ngược lại.

10,5. Trong trường hợp bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này bị tuyên bố là vô hiệu về mặt pháp lý, điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của toàn bộ thỏa thuận. Trong trường hợp như vậy, các bên phải đồng ý về một hoặc nhiều điều khoản thay thế gần đúng với ý định ban đầu của (các) điều khoản không hợp lệ trong giới hạn của luật.

10,6. 3dcoat.com được quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này cho bên thứ ba như một phần của việc mua lại 3dcoat.com hoặc các hoạt động kinh doanh liên quan.

10,7. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định về xuất import export hiện hành. Bạn đồng ý không export hoặc chuyển nhượng Phần mềm và Dịch vụ cho các tổ chức hoặc cá nhân hoặc quốc gia mà có các lệnh trừng phạt áp đặt hoặc xuất khẩu vào thời điểm xuất khẩu bị hạn chế bởi chính phủ của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Canada, các quốc gia của Cộng đồng Châu Âu hoặc Ukraine. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không ở, dưới sự kiểm soát của, hoặc một công dân hoặc cư dân của bất kỳ quốc gia, tổ chức hoặc cá nhân bị cấm nào như vậy.

11. ĐIỀU 12. Liên hệ

11.1. Gửi email bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ câu hỏi nào khác về 3dcoat.com tới support@3dcoat.com.

3dcoat.com

Công ty trách nhiệm hữu hạn “PILGWAY”,

đăng ký tại Ukraine theo số 41158546

văn phòng 41, 54-A, đường Lomonosova, 03022

Kyiv, Ukraine

số lượng đặt hàng giảm giá trên

thêm vào giỏ hàng
Xem giỏ hàng Thủ tục thanh toán
false
điền vào một trong các lĩnh vực
hoặc
Bạn có thể Nâng cấp lên phiên bản 2021 ngay bây giờ! Chúng tôi sẽ thêm khóa cấp phép mới 2021 vào tài khoản của bạn. Sê-ri V4 của bạn sẽ vẫn hoạt động cho đến ngày 14.07.2022.
chọn một sự lựa chọn
Chọn (các) giấy phép để nâng cấp.
Chọn ít nhất một giấy phép!
Văn bản cần chỉnh sửa
 
 
Nếu bạn phát hiện thấy sai sót trong văn bản, vui lòng chọn nó và nhấn Ctrl + Enter để báo cáo cho chúng tôi!
Nâng cấp tùy chọn bị khóa nút thành tùy chọn nổi có sẵn cho các giấy phép sau:
Chọn (các) giấy phép để nâng cấp.
Chọn ít nhất một giấy phép!

Trang web của chúng tôi sử dụng сookies

Chúng tôi cũng sử dụng dịch vụ Google Analytics và công nghệ Facebook Pixel để biết chiến lược tiếp thị và kênh bán hàng của chúng tôi hoạt động như thế nào.