with love from Ukraine

Ciasteczka

Korzystając z 3dcoat.com , zgadzasz się na wszystkie zasady na tej stronie.

www.3dcoat.com oferuje określone oprogramowanie dostępne do zakupu i/lub pobrania („Oprogramowanie”), jak również może oferować pewne usługi („Usługi”) dostępne bezpłatnie lub za dodatkową opłatą na swojej stronie internetowej www.3dcoat.com . Korzystanie z Oprogramowania podlega poniższym warunkom. Korzystanie z 3dcoat.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1. DEFINICJE

1.1. „Oprogramowanie” oznacza wynik programowania komputerowego w postaci programu komputerowego aplikacji i jego składników, a także w postaci stron internetowych lub usług online, kodu oprogramowania, numeru seryjnego lub kodu rejestracyjnego, i obejmuje między innymi każdy z następujące: 3D-Coat Trial-Demo, 3D-Coat Academic, 3D-Coat Educational, 3D-Coat Amateur, 3D-Coat Professional, 3D-Coat Floating, 3DC-printing (skrót od 3D-Coat do druku 3D), które obejmują wersje dla systemów operacyjnych Windows, Max OS, Linux, a także wersje beta udostępnione publicznie lub ograniczonej liczbie użytkowników, a także wszelkie inne oprogramowanie (w tym wtyczki opracowane lub będące w posiadaniu Andrew Shpagin) wymienione na https://3dcoat.com/features/ lub udostępnione do pobrania na https://3dcoat.com/download/ lub za pośrednictwem http://3dcoat.com/forum/ .

1.2. „Usługa” oznacza usługę lub jakąkolwiek inną operację, która nie jest Licencją lub Dostawą, zaproponowaną i udostępnioną do zakupu przez PILGWAY na stronie internetowej http://3dcoat.com .

1.3. „Dostawa” oznacza dowolną dostawę produktów lub towarów, w tym między innymi kod oprogramowania, numer seryjny lub kod rejestracyjny, co oznacza przeniesienie i przeniesienie praw do takich produktów lub towarów na kupującego i kupującego jako nowego właściciela takie produkty lub towary kwalifikują się do odsprzedaży, wymiany lub prezentowania takich produktów lub towarów.

1.4. „Licencja” oznacza prawo do korzystania z Oprogramowania w sposób iw zakresie określonym w niniejszej Umowie, za opłatą lub bezpłatnie.

2. REJESTRACJA I DOSTĘP DO KONTA

2.1. Aby pobrać oprogramowanie, musisz najpierw zarejestrować konto.

2.2. Musisz zabezpieczyć dostęp do swojego konta przed osobami trzecimi i zachować poufność wszystkich danych autoryzacyjnych. 3dcoat.com zakłada, że wszystkie działania podejmowane z Twojego konta po zalogowaniu się przy użyciu Twojej nazwy użytkownika i hasła są przez Ciebie autoryzowane i nadzorowane.

2.3. Rejestracja umożliwia dostęp do określonego Oprogramowania i Usług. Niektóre Oprogramowanie lub Usługi mogą nakładać dodatkowe warunki specyficzne dla tego Oprogramowania lub Usług (na przykład umowa licencyjna użytkownika końcowego specyficzna dla określonego Oprogramowania lub warunki użytkowania specyficzne dla określonej Usługi). Mogą być również stosowane dodatkowe warunki (na przykład procedury płatności i rozliczeń).

2.4. Konto nie może zostać przeniesione ani przypisane.

3. Korzystanie z oprogramowania

3.1. Niniejszym otrzymujesz niewyłączną, zbywalną, ogólnoświatową licencję na:

3.1.1. używać Oprogramowania zgodnie z jego warunkami licencyjnymi (należy zapoznać się z Umową licencyjną użytkownika końcowego dołączoną do każdej kopii pakietu instalacyjnego takiego Oprogramowania);

3.2. Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone (w tym między innymi do użytku osobistego lub niekomercyjnego).

3.3. Możesz używać jednej kopii Oprogramowania bezpłatnie w ograniczonym czasie 30 dni (30-DNIOWY PRÓBNY) wyłącznie do użytku domowego, niekomercyjnego i osobistego. Demo 3D-Coat Trial-Demo można pobrać z naszej strony internetowej.

3.4. Twoja Licencja może zostać cofnięta w przypadku, gdy dowiemy się, że korzystasz z naszego Oprogramowania z naruszeniem prawa lub Licencji lub jest ono używane w witrynach zawierających treści zniesławiające, pornograficzne lub prowokacyjne. Twoja Licencja zostanie cofnięta, jeśli dowiemy się, że naruszasz Licencję lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym, ale nie ograniczając się do hacków i cheatów do dowolnego naszego Oprogramowania lub jakiejkolwiek innej zawartości, którą PILGWAY uzna za niedopuszczalną lub niezgodną z prawem. Twoja Licencja może zostać zawieszona z powodu wymogów prawa lub siły wyższej.

4. WŁASNOŚĆ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. DOSTAWA OPROGRAMOWANIA

4.1. Oprogramowanie jest wyłączną własnością intelektualną Andrew Shpagin. Oprogramowanie jest chronione międzynarodowymi prawami autorskimi. Kod Oprogramowania jest cenną tajemnicą handlową Andrew Shpagin.

4.2. Wszelkie znaki handlowe, logo, nazwy handlowe, nazwy domen i marki Andrew Shpagin są własnością Andrew Shpagin.

4.3. Niniejszym PILGWAY udziela sublicencji na Oprogramowanie na podstawie umowy licencyjnej pomiędzy PILGWAY a Andrew Shpagin.

4.4. Numer seryjny lub kod rejestracyjny to fragment kodu oprogramowania, który stanowi oddzielny produkt (produkt oprogramowania) i jest dostarczany jako oddzielne oprogramowanie. Dostawa jest realizowana na podstawie odpowiedniej faktury. Stajesz się właścicielem produktu w ramach Dostawy od momentu otrzymania takiego produktu (numeru seryjnego lub kodu rejestracyjnego) podlegającego płatności, chyba że jest inaczej. Jako właściciel takiego numeru seryjnego lub kodu rejestracyjnego stajesz się właścicielem wszystkich wyłącznych praw własności intelektualnej i będziesz mógł zezwolić lub zabronić używania takiego numeru seryjnego lub kodu rejestracyjnego osobom trzecim.

4.4.1. Numery seryjne lub kody rejestracyjne mogą być sprzedawane i dostarczane przez autoryzowanego sprzedawcę na oficjalnej stronie internetowej www.3dcoat.com lub na innych stronach internetowych.

4.4.2. Numer seryjny lub kod rejestracyjny może zostać odsprzedany dowolnej stronie.

4.4.3. Numer seryjny lub kod rejestracyjny odpowiada określonej Licencji i należy ściśle przestrzegać zakresu Licencji.

4.5. Masz prawo do pełnego zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od płatności, pod warunkiem, że licencja nie została naruszona.

4.6. W przypadku zakupu numeru seryjnego lub kodu rejestracyjnego od strony trzeciej na innej stronie internetowej (nie na stronie www.3dcoat.com) prosimy o kontakt z taką stroną trzecią w celu uzyskania zasad zwrotu pieniędzy. PILGWAY może i nie będzie w stanie dokonać zwrotu płatności w przypadku zakupu numeru seryjnego lub kodu rejestracyjnego od strony trzeciej, która nie znajduje się na stronie internetowej www.3dcoat.com.

4.6.1. Jeśli masz jakiekolwiek problemy z aktywacją numeru seryjnego lub kodu rejestracyjnego zakupionego od strony trzeciej, skontaktuj się z support@3dcoat.com.

5. OGRANICZENIA

5.1. Użytkownik nie może próbować wyodrębnić kodu źródłowego Oprogramowania przez dezasemblację lub w jakikolwiek inny sposób.

5.2. Nie możesz używać Oprogramowania w celach komercyjnych dla własnego zysku, chyba że Licencja Oprogramowania wyraźnie zezwala na taką działalność.

6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE TAK, JAK JEST, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I USTERKAMI. ANDREW SHPAGIN LUB PILGWAY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, USZKODZENIA LUB SZKODY. NINIEJSZA KLAUZULA UMOWY JEST WAŻNA W KAŻDYM CZASIE I BĘDZIE ZASTOSOWANA NAWET W PRZYPADKU NARUSZENIA UMOWY W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

6.2. W żadnym wypadku 3dcoat.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wynikowe, utracone zyski, utracone oszczędności lub szkody spowodowane przerwą w działalności, utratą informacji biznesowych, utratą danych lub jakąkolwiek inną stratą pieniężną w związku z jakimkolwiek roszczeniem, szkodą lub innymi postępowanie wynikające z niniejszej umowy, w tym - bez ograniczeń - korzystanie przez Ciebie, poleganie na, dostęp do strony internetowej 3dcoat.com, Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części, lub jakiekolwiek prawa przyznane Ci na mocy niniejszej Umowy, nawet jeśli zostałeś poinformowany o możliwości takich szkód, niezależnie od tego, czy działanie opiera się na umowie, delikcie (w tym zaniedbaniu), naruszeniu praw własności intelektualnej lub w inny sposób.

6.3. Odszkodowania można żądać tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone na piśmie do 3dcoat.com maksymalnie dwa tygodnie po odkryciu.

6.4. W przypadku siły wyższej 3dcoat.com nigdy nie jest zobowiązany do naprawienia poniesionych przez Ciebie szkód. Siła wyższa obejmuje między innymi zakłócenia lub niedostępność Internetu, infrastruktury telekomunikacyjnej, przerwy w dostawie prądu, zamieszki, korki, strajki, zakłócenia w działaniu firmy, przerwy w dostawach, pożary i powodzie.

6.5. Zabezpieczasz 3dcoat.com przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z lub w związku z niniejszą umową i korzystaniem z Oprogramowania.

7. OKRES WAŻNOŚCI

7.1. Niniejsze Warunki użytkowania wchodzą w życie z chwilą pierwszej rejestracji konta. Umowa obowiązuje do momentu zamknięcia konta.

7.2. W każdej chwili możesz zamknąć swoje konto.

7.3. 3dcoat.com ma prawo do tymczasowego zablokowania Twojego konta lub usunięcia Twojego konta:

7.3.1. jeśli 3dcoat.com wykryje niezgodne z prawem lub niebezpieczne zachowanie;

7.3.2. w przypadku naruszenia niniejszych warunków.

7.4. 3dcoat.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które możesz ponieść w wyniku zamknięcia konta lub subskrypcji zgodnie z Artykułem 6.

8. Zmiany w Regulaminie

8.1. 3dcoat.com może w dowolnym momencie zmienić niniejsze warunki oraz wszelkie ceny.

8.2. 3dcoat.com ogłasza zmiany lub uzupełnienia za pośrednictwem usługi lub na stronie internetowej.

8.3. Jeśli nie chcesz zaakceptować zmiany lub uzupełnienia, możesz wypowiedzieć umowę, gdy zmiany wejdą w życie. Korzystanie z 3dcoat.com po dacie wejścia w życie zmian będzie równoznaczne z akceptacją zmian lub dodanych warunków.

9. PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

9.1. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności pod adresem https://3dcoat.com/privacy/ , aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe.

9.2. Nasza Polityka Prywatności jest integralną częścią niniejszej Umowy i będzie uważana za włączoną do niej.

10. Klauzule końcowe

10.1. Do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo ukraińskie.

10.2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie spory powstałe w związku z Oprogramowaniem lub Usługami będą rozstrzygane przez właściwy ukraiński sąd z siedzibą w Kijowie na Ukrainie.

10.3. W przypadku klauzuli niniejszego regulaminu, która wymaga złożenia oświadczenia „na piśmie” dla swojej ważności prawnej, wystarczające jest oświadczenie e-mailem lub komunikacja za pośrednictwem serwisu 3dcoat.com pod warunkiem, że autentyczność nadawcy może być ustalone z wystarczającą pewnością, a integralność oświadczenia nie została naruszona.

10.4. Wersję wszelkich przekazów informacji zarejestrowaną przez 3dcoat.com uważa się za autentyczną, chyba że dostarczysz dowód przeciwny.

10.5. W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszych warunków zostanie uznana za prawnie nieważną, nie wpłynie to na ważność całości umowy. W takim przypadku strony uzgodnią jedno lub więcej postanowień zastępczych, które zbliżają się do pierwotnego zamiaru nieważnego postanowienia (postanowień) w granicach prawa.

10.6. 3dcoat.com ma prawo przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią w ramach przejęcia 3dcoat.com lub powiązanej działalności biznesowej.

10.7. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących import/ export . Użytkownik zgadza się nie export ani nie przypisywać Oprogramowania i usług podmiotom lub osobom lub krajom, na które nałożono sankcje lub do których eksport jest w momencie eksportu ograniczony przez rząd Stanów Zjednoczonych, Japonii, Australii, Kanady, krajów Wspólnoty Europejskiej lub Ukrainy. Oświadczasz i gwarantujesz, że nie znajdujesz się, nie znajdujesz się pod kontrolą ani nie jesteś obywatelem ani rezydentem żadnego z zakazanych krajów, podmiotów lub osób.

11. ARTYKUŁ 12. Kontakt

11.1. Wyślij e-mailem wszelkie pytania dotyczące niniejszych warunków i wszelkich innych pytań dotyczących 3dcoat.com na adres support@3dcoat.com.

3dcoat.com

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „PILGWAY”,

zarejestrowany na Ukrainie pod numerem 41158546

biuro 41, 54-A, ul. Łomonosowa, 03022

Kijów, Ukraina

rabaty na zamówienia hurtowe dla

Dodano do koszyka
koszyk do kasy
false
wypełnić jedno z pól
lub
Możesz uaktualnić do wersji 2021 już teraz! Dodamy nowy klucz licencyjny 2021 do Twojego konta. Twój numer seryjny V4 pozostanie aktywny do 14.07.2022.
wybrać wariant
Wybierz co najmniej jedną licencję!
Tekst, który wymaga korekty
 
 
Jeśli znalazłeś błąd w tekście, zaznacz go i naciśnij Ctrl+Enter, aby nam go zgłosić!
Opcja aktualizacji node-locked do floatingu dostępna dla następujących licencji:
Wybierz licencje do uaktualnienia.
Wybierz co najmniej jedną licencję!

Nasza strona korzysta z plików сookie.

Korzystamy również z usługi Google Analytics i technologii Facebook Pixel, aby wiedzieć, jak działa nasza strategia marketingowa i kanały sprzedaży.