with love from Ukraine

Biskota

Kur përdorni 3dcoat.com , ju jeni dakord me të gjitha rregullat në këtë faqe.

www.3dcoat.com ofron softuer të caktuar të disponueshëm për blerje dhe/ose shkarkim (“Softuer”) si dhe mund të ofrojë shërbime të caktuara ("Shërbimet") të disponueshme ose falas ose me kosto shtesë në faqen e saj të internetit www.3dcoat.com . Përdorimi i Softuerit është subjekt i kushteve dhe kushteve të mëposhtme. Përdorimi i 3dcoat.com përbën pranimin e këtyre termave dhe kushteve.

1. PËRKUFIZIMET

1.1. “Program kompjuterik” nënkupton rezultatin e programimit kompjuterik në formën e programit kompjuterik aplikativ dhe komponentëve të tij, si dhe në formën e faqeve të internetit ose shërbimeve online, ose kodit të softuerit, ose numrit serial, ose kodit të regjistrimit, dhe do të përfshijë, por pa u kufizuar në secilën prej tyre. në vijim: Versioni 3D-Coat Trial-Demo, 3D-Coat version Academic, 3D-Coat version Educational, 3D-Coat version amator, 3D-Coat version Professional, 3D-Coat version Floating, 3DC-printing (shkurt nga 3D-Coat për printim 3d), i cili do të përfshijë versione për sistemet operative Windows, Max OS, Linux si dhe versionet beta të vëna në dispozicion të publikut ose të një numri të kufizuar përdoruesish, dhe çdo softuer tjetër të tillë (përfshirë shtojcat që janë zhvilluar ose në pronësi të Andrew Shpagin) siç është renditur në https://3dcoat.com/features/ ose është vënë në dispozicion për shkarkim në https://3dcoat.com/download/ ose përmes http://3dcoat.com/forum/ .

1.2. "Shërbim" nënkupton shërbimin, ose çdo operacion tjetër që nuk është licencë ose furnizim, i propozuar dhe i vënë në dispozicion për blerje nga PILGWAY në faqen e internetit http://3dcoat.com .

1.3. "Furnizim" nënkupton çdo furnizim të produkteve ose mallrave, duke përfshirë, por pa u kufizuar në kodin e softuerit ose numrin serial ose kodin e regjistrimit, që nënkupton transferimin dhe caktimin e të drejtave me produkte ose mallra të tilla te një blerës dhe blerësi, si pronar i ri i produkte ose mallra të tilla do të kualifikohen për të rishitur, shkëmbyer ose dhuruar produkte ose mallra të tilla.

1.4. "Licencë" do të thotë e drejta për të përdorur Softuerin në një mënyrë dhe brenda objektit të përcaktuar në këtë Marrëveshje, qoftë me tarifë ose pa pagesë.

2. REGJISTRIMI DHE QASJA E LLOGARISË

2.1. Për të shkarkuar Softuerin, së pari duhet të regjistroheni për një llogari.

2.2. Ju duhet të siguroni qasjen në llogarinë tuaj kundër palëve të treta dhe t'i mbani konfidenciale të gjitha të dhënat e autorizimit. 3dcoat.com do të supozojë se të gjitha veprimet e ndërmarra nga llogaria juaj pasi të keni hyrë me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj janë të autorizuara dhe të mbikëqyrura nga ju.

2.3. Regjistrimi ju lejon të përdorni Softuer dhe Shërbime të veçanta. Disa Softuer ose Shërbime mund të imponojnë kushte shtesë specifike për atë Softuer ose Shërbime (për shembull, një marrëveshje licence përdoruesi fundor specifik për një Softuer të caktuar, ose kushte përdorimi specifike për një Shërbim të veçantë). Gjithashtu, mund të zbatohen kushte shtesë (për shembull, procedurat e pagesës dhe faturimit).

2.4. Llogaria nuk mund të transferohet ose caktohet.

3. Përdorimi i Softuerit

3.1. Në këtë mënyrë ju jepet një licencë jo-ekskluzive, e caktueshme, mbarëbotërore për:

3.1.1. përdorni Softuerin sipas kushteve të tij të licencimit (ju lutemi referojuni Marrëveshjes së Licencës së Përdoruesit Fundor bashkangjitur çdo kopjeje në paketën e instalimit të këtij Softueri);

3.2. Të gjitha përdorimet e tjera nuk lejohen (përfshirë por pa u kufizuar në përdorimin personal ose jokomercial).

3.3. Ju mund të përdorni një kopje të Softuerit pa pagesë brenda një kohe të kufizuar prej 30 ditësh (30 DITË PROVIMI) vetëm për përdorim shtëpiak, jokomercial dhe personal. 3D-Coat Trial-Demo mund të shkarkohet nga faqja jonë e internetit.

3.4. Licenca juaj mund të revokohet në rast se zbulojmë se ju e përdorni softuerin tonë në kundërshtim me ligjin ose licencën, ose po përdoret në sajte që përmbajnë përmbajtje shpifëse, pornografike ose nxitëse. Licenca juaj do të revokohet nëse zbulojmë se ju po shkelni Licencën ose këto Kushte të Përdorimit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, hakimet dhe mashtrimet për cilindo nga softuerët tanë ose çdo përmbajtje tjetër që PILGWAY e sheh të kundërshtueshme ose të paligjshme. Licenca juaj mund të pezullohet për shkak të kërkesave të ligjit ose forcës madhore.

4. PRONËSIA INTELEKTUALE. FURNIZIMI I PRODUKTIT softuerik

4.1. Softueri është pronë ekskluzive intelektuale e Andrew Shpagin. Softueri mbrohet nga ligjet ndërkombëtare për të drejtat e autorit. Kodi i Softuerit është sekret tregtar i vlefshëm i Andrew Shpagin.

4.2. Markat, logot, emrat tregtarë, emrat e domeneve dhe markat e çdo Andrew Shpagin janë pronë e Andrew Shpagin.

4.3. Softueri nënlicensohet nga PILGWAY në bazë të marrëveshjes së licencës ndërmjet PILGWAY dhe Andrew Shpagin.

4.4. Numri serial ose kodi i regjistrimit është një pjesë e kodit të softuerit që është një produkt i veçantë (produkt softuerik) dhe ofrohet si një softuer i veçantë. Furnizimi ju bëhet në bazë të faturës përkatëse. Ju bëheni pronar i produktit nën Furnizim që nga momenti që keni marrë një produkt të tillë (numri serial ose kodi i regjistrimit) i nënshtrohet pagesës, përveç nëse ndryshe. Si zotërues i këtij numri serik ose kodi regjistrimi, ju bëheni pronar i të gjitha të drejtave ekskluzive të pronësisë intelektuale dhe do të jeni në gjendje të lejoni ose ndaloni përdorimin e këtij numri serial ose kodit të regjistrimit për çdo palë të tretë.

4.4.1. Numrat serialë ose kodet e regjistrimit mund t'ju shiten dhe t'ju ofrohen nga rishitësi i autorizuar ose në faqen zyrtare të internetit www.3dcoat.com ose në faqet e tjera të internetit.

4.4.2. Numri serial ose kodi i regjistrimit mund të rishiten nga ju te çdo palë.

4.4.3. Numri serial ose kodi i regjistrimit korrespondon me një licencë të caktuar dhe qëllimi i licencës duhet të ndiqet rreptësisht.

4.5. Jeni të autorizuar për një rimbursim të plotë brenda 14 ditëve nga pagesa, me kusht që Licenca të mos jetë shkelur.

4.6. Në rast se keni blerë numrin serial ose kodin e regjistrimit nga një palë e tretë në një faqe tjetër interneti (jo në faqen e internetit www.3dcoat.com), ju lutemi kontaktoni palën e tretë për një politikë rimbursimi. PILGWAY mund dhe nuk do të jetë në gjendje të rimbursojë pagesën nëse keni blerë numrin serial ose kodin e regjistrimit nga një palë e tretë jo në faqen e internetit www.3dcoat.com.

4.6.1. Nëse keni ndonjë problem me aktivizimin e numrit serial ose kodit të regjistrimit të blerë nga një palë e tretë, ju lutemi kontaktoni support@3dcoat.com.

5. KUFIZIMET

5.1. Ju nuk mund të përpiqeni të nxirrni kodin burimor të Softuerit duke e çmontuar ose me ndonjë mjet tjetër.

5.2. Ju nuk mund ta përdorni Softuerin për qëllime komerciale për përfitimin tuaj, përveç nëse Licenca e Softuerit e lejon qartë një aktivitet të tillë.

6. MOFIMI. KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

6.1. SOFTUERI OFROHET SIÇ ËSHTË ME TË GJITHA DEFEKTET DHE DEfektet. ANDREW SHPAGIN OSE PILGWAY NUK DO TË JU PËRGJEGJËSIN PËR ASNJË HUMBJE, DËM OSE DËM. KJO KLAUZË E MARRËVESHJES ËSHTË E VLEFSHME NË GJITHË KOHË DHE DO TË ZBATOHET EDHE NE SHKELJE TË MARRËVESHJES NË MASËRIN E LEJUAR NGA LIGJI AFËTIK.

6.2. Në asnjë rast 3dcoat.com nuk do të jetë përgjegjës për dëmet indirekte, dëmet pasuese, fitimet e humbura, kursimet e humbura ose dëmet nëpërmjet ndërprerjes së biznesit, humbjes së informacionit të biznesit, humbjes së të dhënave ose ndonjë humbje tjetër monetare në lidhje me ndonjë pretendim, dëm ose ndonjë tjetër procedimi që lind sipas kësaj marrëveshjeje, duke përfshirë - pa kufizim - përdorimin tuaj, mbështetjen në, aksesin në faqen e internetit 3dcoat.com, Softuerin ose ndonjë pjesë të tij, ose çdo të drejtë që ju jepet sipas kësaj marrëveshjeje, edhe nëse jeni këshilluar për mundësinë të dëmeve të tilla, pavarësisht nëse veprimi bazohet në kontratë, dëmshpërblim (përfshirë neglizhencën), cenim të të drejtave të pronësisë intelektuale ose ndryshe.

6.3. Dëmet mund të kërkohen vetëm nëse raportohen me shkrim në 3dcoat.com maksimumi dy javë pas zbulimit.

6.4. Në rast të forcës madhore 3dcoat.com nuk kërkohet asnjëherë të kompensojë dëmet e pësuar nga ju. Forca madhore përfshin, ndër të tjera, ndërprerjen ose mosdisponueshmërinë e internetit, infrastrukturën e telekomunikacionit, ndërprerjet e energjisë, trazirat, bllokimet e trafikut, grevat, ndërprerjet e kompanive, ndërprerjet në furnizim, zjarret dhe përmbytjet.

6.5. Ju zhdëmtoni 3dcoat.com kundër të gjitha pretendimeve që lindin nga ose në lidhje me këtë marrëveshje dhe përdorimin e Softuerit.

7. PERIUDHA E VLEFSHMËRISË

7.1. Këto Kushte Përdorimi hyjnë në fuqi sapo të regjistroni për herë të parë një llogari. Marrëveshja mbetet në fuqi derisa llogaria juaj të përfundojë.

7.2. Ju mund të mbyllni llogarinë tuaj në çdo kohë.

7.3. 3dcoat.com ka të drejtë të bllokojë përkohësisht llogarinë tuaj ose të mbyllë llogarinë tuaj:

7.3.1. nëse 3dcoat.com zbulon sjellje të paligjshme ose të rrezikshme;

7.3.2. në rast të shkeljes së këtyre termave dhe kushteve.

7.4. 3dcoat.com nuk është përgjegjës për ndonjë dëm që mund të pësoni nga mbyllja e llogarisë ose abonimi në përputhje me Nenin 6.

8. Ndryshimet në Kushtet

8.1. 3dcoat.com mund t'i ndryshojë këto terma dhe kushte, si dhe çdo çmim në çdo kohë.

8.2. 3dcoat.com do të njoftojë ndryshimet ose shtesat përmes shërbimit ose në faqen e internetit.

8.3. Nëse nuk dëshironi të pranoni një ndryshim ose shtesë, mund ta përfundoni marrëveshjen kur ndryshimet të hyjnë në fuqi. Përdorimi i 3dcoat.com pas datës së hyrjes në fuqi të ndryshimeve do të përbëjë pranimin tuaj të ndryshimeve ose kushteve të shtuara.

9. PRIVATIA DHE TË DHËNAT PERSONALE

9.1. Ju lutemi referojuni politikës sonë të privatësisë në https://3dcoat.com/privacy/ për më shumë detaje rreth mënyrës se si ne mbledhim, ruajmë dhe përpunojmë të dhënat personale.

9.2. Politika jonë e privatësisë është një pjesë integrale e kësaj Marrëveshjeje dhe do të konsiderohet e përfshirë këtu.

10. Klauzolat përfundimtare

10.1. Ligji ukrainas zbatohet për këtë marrëveshje.

10.2. Me përjashtim të masës që përcaktohet ndryshe nga ligji i zbatueshëm i detyrueshëm, të gjitha mosmarrëveshjet që lindin në lidhje me Softuerin ose Shërbimet do të sillen përpara gjykatës kompetente ukrainase me bazë në Kiev, Ukrainë.

10.3. Që çdo klauzolë në këto terma dhe kushte që kërkon që një deklaratë duhet të bëhet "me shkrim" për të qenë ligjërisht e vlefshme, një deklaratë me e-mail ose komunikim nëpërmjet shërbimit 3dcoat.com do të jetë e mjaftueshme me kusht që të jetë autenticiteti i dërguesit. vendosur me siguri të mjaftueshme dhe integriteti i deklaratës nuk është cenuar.

10.4. Versioni i çdo komunikimi informacioni siç regjistrohet nga 3dcoat.com do të konsiderohet të jetë autentik, përveç nëse jepni prova për të kundërtën.

10.5. Në rast se ndonjë pjesë e këtyre termave dhe kushteve shpallet ligjërisht të pavlefshme, kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e të gjithë marrëveshjes. Në një rast të tillë, palët do të bien dakord për një ose më shumë dispozita zëvendësuese që përafrojnë qëllimin fillestar të dispozitave të pavlefshme brenda kufijve të ligjit.

10.6. 3dcoat.com ka të drejtë t'ia kalojë të drejtat dhe detyrimet e saj sipas kësaj marrëveshjeje një pale të tretë si pjesë e blerjes së 3dcoat.com ose aktiviteteve të lidhura me biznesin.

10.7. Ju pranoni të pajtoheni me të gjitha ligjet dhe rregulloret e zbatueshme të importit/eksportit. Ju pranoni të mos eksportoni ose caktoni Softuerin dhe Shërbimet për subjekte ose individë ose vende kundër të cilave janë vendosur sanksione ose ndaj të cilave eksportet janë të kufizuara në kohën e eksportimit nga qeveria e Shteteve të Bashkuara, Japonisë, Australisë, Kanadasë, vendeve të Komunitetit Evropian ose Ukrainës. Ju përfaqësoni dhe garantoni se nuk jeni të vendosur në, nën kontrollin, ose një shtetas ose rezident i ndonjë vendi, subjekti ose individi të tillë të ndaluar.

11. NENI 12. Kontakt

11.1. Dërgoni me email çdo pyetje në lidhje me këto terma dhe kushte ose çdo pyetje tjetër në lidhje me 3dcoat.com në support@3dcoat.com.

3dcoat.com

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar “PILGWAY”,

regjistruar në Ukrainë me nr. 41158546

zyra 41, 54-A, rruga Lomonosova, 03022

Kiev, Ukrainë

zbritjet e porosive të vëllimit në

shtuar në karrocë
shikoni karrocën arka
false
plotësoni një nga fushat
ose
Mund ta përmirësoni në versionin 2021 tani! Ne do të shtojmë çelësin e ri të licencës 2021 në llogarinë tuaj. Seriali juaj V4 do të qëndrojë aktiv deri më 14.07.2022.
zgjidhni një opsion
Zgjidhni licencën(at) për ta përmirësuar.
Zgjidhni të paktën një licencë!
Teksti që ka nevojë për korrigjim
 
 
Nëse keni gjetur një gabim në tekst, ju lutemi zgjidhni atë dhe shtypni Ctrl+Enter për të na raportuar!
Përmirëso opsionin e bllokuar nga nyja në lundrues i disponueshëm për licencat e mëposhtme:
Zgjidhni licencën(at) për ta përmirësuar.
Zgjidhni të paktën një licencë!

Faqja jonë e internetit përdor cookies

Ne përdorim gjithashtu shërbimin Google Analytics dhe teknologjinë Facebook Pixel për të ditur se si funksionojnë strategjitë tona të marketingut dhe kanalet e shitjeve.